Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Prechod na začiatok stránky

Novoročný príhovor starostu obce

Vážení spoluobčania, prihováram sa Vám pár hodín od prekročenia prahu Nového roka, ktorý sa do našich životov zapíše číslovkou 2020. Každý nový kalendárny rok nás núti zamýšľať sa, či sme splnili všetky plány a predsavzatia z roka predchádzajúceho. Takéto odpočty ste si urobili určite nielen vo svojom vnútri, ale aj v rodine, vo firme a dnes Vám ho predkladám aj ja v rámci obecného úradu.

Pri pohľade na minulý rok musím konštatovať, že sa nám podarilo mnoho vecí nielen pripraviť, ale aj dotiahnuť do úspešného konca. Plány a zveľaďovanie našej obce sú dlhodobé a vyplývajú z volebného programu, z rokovaní Obecného zastupiteľstva a potrieb, ktoré je nutné riešiť v každodennom živote obce. Nový rok je aj časom bilancovania. Spomeniem to, čo sme v minulom roku zrealizovali: kompletnú inventarizáciu majetku obce spojenú i so zmenou auditora obce, začiatkom roka sa podarilo zaviesť funkčný systém zberu separovaného odpadu spolu s fungujúcim zberným dvorom, prebehla rekonštrukcia stúpačiek v ZŠ kvôli ich havarijnému stavu. Naši zamestnanci kompletne zrekonštruovali WC pre klientov kaderníctva a kozmetického salónu v KD, svojpomocne vybudovali chodník za ZŠ Sekule, skonštruovali tri samostatné koterce pre zabezpečenie prijateľných priestorov pre odchytené psy v našej obci, spolupodieľali sa na vybudovaní parkoviska pre rodičov pri MŠ, rekonštrukcii komunikácií oproti kostolu a pri družstve, za sedem dní dokázali vyčistiť priestor za bývalým národným výborom tak, aby tam mohol v súčasnosti plne fungovať zberný dvor. Umiestnili novo osadný spomaľovač na Družstevnej ul. ako aj tri nové dopravné zrkadlá, ktoré by taktiež mali prispieť k zvýšeniu bezpečnosti v našej obci. Našimi zamestnancami bola položená dlažba na vytvorenie malého oddychového priestoru pri MŠ a zároveň sú to oni, čo denne od septembra dohliadajú na bezpečnosť našich detí na priechodoch pre chodcov na ceste do školy. Je smutné, že sa v našej obci nenašiel nikto, kto by sa prihlásil a v tejto činnosti by ich dokázal zastúpiť. Pre občanov a návštevníkov webovej stránky sa sprístupnil v digitálnej podobe virtuálny cintorín našej obce. V uplynulých dňoch sa úspešne zavŕšila i rekonštrukcia verejného osvetlenia v našej obci. Hlavným cieľom bolo zabezpečenie energetickej úspornosti a zlepšenie optických vlastností verejného osvetlenia. Už aj sami máte možnosť porovnať pôvodné s tým terajším. Ako jediná obec v okolí sme ponúkli našim občanom na sklonku roka možnosť zabezpečenia dreva na zimné mesiace, ktoré dokázali naši zamestnanci ešte pred sviatkami narezať a rozviesť. V oblasti rozvoja bývania v súčasnej dobe ukončujeme územné konanie na 7 pozemkov, ktoré budú určené na stavebné pozemky, rovnako tak obec Sekule podala žiadosť na SPF na odkúpenie a prevod pozemkov na IBV pre občanov Sekúl a v súčasnej dobe prebieha VOS na investora vybudovania 2 bytových domov o kapacite 46 bytov za ZŠ na čiastočné riešenie bytovej situácie obyvateľov našej obce.

Naša obec sa zapojila v roku 2019 celkovo do 24 projektov o získanie finančných prostriedkov na rozvoj obce. Získali sme nenávratný finančný príspevok na modernizáciu odborných učební ZŠ Sekule. Keď už spomínam ZŠ Sekule, deň pred Vianocami sa podarila ukončiť i rekonštrukcia všetkých rozvodných skríň našej 35 ročnej školy, čím sa výrazne zvýši komfort používania elektrických zariadení v škole a nebude tak hroziť havarijná situácia, na ktorú už roky poukazoval revízny technik. Rovnako sa podarilo získať časť prostriedkov na rekonštrukciu našej Hasičskej zbrojnice z výzvy MV SR. Z Trnavského participatívneho rozpočtu sme získali dotáciu na vybudovanie sľubovaného detského dopravného ihriska, z Operačného programu kvalita životného prostredia sa podarilo získať dotáciu na výsadbu 68 stromov v našej obci, z Operačného programu integrovaná infraštruktúra sa podarilo získať dotáciu na projekt Wifi pre Teba, ktorá umožní vo vybraných lokalitách našej obce bezplatný prístup k sieti, pre zvýšenie informovanosti návštevníkov obce sa v rámci projektu Označovanie pamiatok sa opatria naše najväčšie historické pamiatky informačnými tabuľami z prostriedkov TT SK. Pozitívnu informáciu mám i k prísľubu získania časti prostriedkov na začatie rekonštrukcie chodníkov, ktorá by sa mala začať už v roku 2020 od ZŠ smerom do centra, spojenú s vybudovaním parkovacích miest pri ZŠ Sekule. Medzi otvorené podané projekty patria Vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily v našej obci, v posudzovaní je i projekt na schválenie finančných prostriedkov na vybudovanie domova seniorov, zlepšenie označenia priechodov pre chodcov v obci najmä pri ceste detí do ZŠ. Akákoľvek snaha o získanie prostriedkov z niektorých fondov a najmä grantov však nemá šancu na úspech, ak nie je podporená čo najväčším počtom obyvateľov aspoň našej obce. O to viac ma mrzí , že naši občania svojimi hlasmi nedokázali podporiť dobré myšlienky vybudovania nového detského ihriska, či zabezpečenie Workoutového ihriska, či ovocného sadu v priestoroch ZŠ a ďalšie projekty, ktoré boli závislé na podpore zo strany občanov. Človek sa môže snažiť akokoľvek, no bez podpory Vás občanov sa niektoré veci jednoducho presadiť nedajú. Uvedomujem si, že obec toho potrebuje ešte omnoho viac, verím, že aj s Vaším aktívnejším prístupom budeme novom roku 2020 úspešne prekonávať prichádzajúce prekážky a spoločnými silami budeme skrášľovať a zveľaďovať našu obec. Pre tento rok máme pripravené ďalšie projekty, ktorými chceme skvalitniť a skultúrniť život Vás občanov našej obce. Opakovane sa budeme snažiť o dobudovanie kamerového systému. Chceme sa zapojiť do výzvy na dobudovanie zberného dvoru a najmä jeho technického zázemia, pripravujeme štúdiu rekonštrukcie centra obce od Bačovne po Kultúrny dom, ktorý onedlho môžeme predstaviť, zaujímame sa o možnosť zapojiť sa do projektov na budovanie vodozádržných systémov, energetickej úspornosti verejných budov a veľa ďalších. Samozrejme, že obec bude pripravená zareagovať na výzvy a projekty, ktoré budú počas roka vyhlasované, či už z jednotlivých ministerstiev alebo štrukturálnych fondov EÚ.

Vážení spoluobčania, len na nás záleží, aký si tu vybudujeme život, vzťahy, okolité prostredie, ako si to všetko budeme zveľaďovať a chrániť. Život v obci je veľmi rozmanitý, je mnohokrát závislý na Vašej ochote pomôcť obci pri rôznych brigádach, inokedy prekonať pohodlie a jednoducho ísť medzi ľudí a nielen to. Ak k tomu nebudeme pristupovať osobným príkladom, viesť svoje deti a vnukov, môže sa stať že o pár rokov stratíme najväčšiu devízu života slovenskej dediny, kde sa odjakživa žilo spolu a nielen vedľa seba. V mojom želaní do nového roka chcem poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o rozvoj, zveľaďovanie, reprezentáciu a údržbu majetku našej obce a prispeli ku kultúre, športovaniu a vzdelávaniu našich obyvateľov. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým členom miestnych zložiek Poľovníckemu združeniu, Zväzu chovateľov, FC Sekule, zväzu záhradkárov, zväzu červeného kríža,...... osobitne sa chcem však poďakovať najmä všetkým členom DHZ, ktorý je pilierom väčšiny podujatí v obci, ďakujem svojim spolupracovníčkam na obecnom úrade a všetkým zamestnancom obecného úradu, poslancom OZ, riaditeľstvu ZŠ, ZUŠ a MŠ Sekule ako aj jej jednotlivým zamestnancom. Tu chcem vyzdvihnúť najmä prácu zamestnancov a vedenia MŠ a ZUŠ, bez ich pomoci si niektoré kultúrne podujatia v obci už nevieme ani predstaviť, ďakujem našim podnikateľom fi. Stolárstvo Martinkovič, Cestav p. Čermáka, rodine Pavlovičovej, Ing Vachajovi, p. Húškovej a p. Húškovi, rodine Kubinovej zo Sekulskej pekárne i Pálenice, Cukrárni p. Ševčíka, stolárskej f. p. Telára, r. Salayovej a záhradnému centru Rodos, p. Štermenskej a všetkým Vám ostatným, ktorí ste priložili ruku k dielu, keď to bolo práve najviac potrebné.

Dovoľte mi z celého srdca zaželať Vám v novom roku pevné zdravie, šťastie, lásku, božie požehnanie, pokoj v rodinách, veľa pracovných a osobných úspechov. Nech nestrácate radosť zo života a vieru v to, že zlé sa Vám podarí prekonať a opäť vo Vašom živote bude svietiť slnko. Želám Vám a nám predovšetkým zdravie, ak bude zdravie to nám umožní, aby sme spoločne dokázali zrealizovať ciele, ktoré sme si predsavzali a aby tých zamračených dní v našich dušiach bolo čo najmenej. A ešte pre zaujímavosť zopár štatistických údajov z našej obce:

K 1.1. 2019 mala naša obec 1716 obyvateľov:
- v roku 2019 sa narodilo 17 detí z toho 8 dievčat a 9 chlapcov
- do obce sa prihlásilo na trvalý pobyt 50 obyvateľov z toho 36 dospelých a 14 deti
- z obce sa odhlásilo 25 obyvateľov z toho 21 dospelých a 4 deti
- zomrelo 15 obyvateľov z toho 7 žien a 8 mužov

K 1.1.2020 má naša obec 1743 obyvateľov:
- dospelých nad 18 rokov je 1428 z toho 706 mužov a 722 žien
- detí do 14 rokov je 278 z toho 133 dievčat a 145 chlapcov
- mládež od 15 do 17 rokov je 37 z toho 20 dievčat a 17 chlapcov

Mgr. Adrian Krajčír, starosta obce


Posledná úprava: 02.01.2020

Späť na stránku s aktualitami