Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Prechod na začiatok stránky

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2020/2021

Vážení rodičia!

Riaditeľstvo ZŠ Sekule Vám oznamuje, že v súčasnosti prebieha zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021. Vzhľadom na momentálnu situáciu sa uskutočňuje formou elektronickej prihlášky, ktorú nájdete na stránke školy a treba ju poslať najneskôr do 30. apríla 2020. Prosíme rodičov o dodržanie termínu, zodpovednosť a presnosť pri jej vypĺňaní.

Po skončení tejto mimoriadnej situácie a začatí bežného vyučovania Vás bude riaditeľstvo školy informovať o termíne overenia údajov vo Vašich prihláškach. Overenie prebehne bez detí v našej škole. Rodičia prídu v stanovený deň do školy a prinesú rodný list dieťaťa a OP na overenie údajov. Prinesú vytlačenú prihlášku, ktorá musí byť podpísaná obidvomi zákonnými zástupcami aj vtedy, keď nežijú v spoločnej domácnosti.
Rodičia, ktorí máte problém s elektronickým vypĺňaním prihlášky, kontaktujte vedenie školy na tel. čísle 7770232, alebo e-mailom na adrese: skola@zssekule.edu.sk.
Podľa § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť deti, ktoré do 31. augusta 2020 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok. Na zápis treba prihlásiť aj deti zdravotne postihnuté.
V prípade odkladu povinnej školskej dochádzky je potrebné predložiť žiadosť, ktorú nájdete na stránke školy v záložke "Tlačivá". V tejto chvíli nemáte vyjadrenie pediatra ani pedagogického poradenstva. Žiadosť môžete oskenovať a poslať mailom na adresu školy skola@yssekule.edu.sk, prípadne priniesť osobne, po dohode s vedením školy. Po skončení mimoriadnej situácie originálne dokumenty dodáte a škola ich dodatočne doloží k zápisnému lístku. Aj žiadosť o odklade musí byť podpísaná obidvomi rodičmi.
Rozhodnutie o prijatí dieťaťa obdržia rodičia až v mesiaci jún.

Zoznam pomôcok, ktoré budú deti potrebovať do 1.ročníka, nájdete v záložke Zápis do 1.ročníka. Škola bude pre budúcich prvákov tento rok zabezpečovať len pracovné zošity a písanky s predtlačou. Vyberať peniaze na pracovné zošity budeme až pri overovaní prihlášok. Ostatné pomôcky si k septembru zabezpečia rodičia samostatne.

Za pochopenie ďakujeme.


Posledná úprava: 15.04.2020

Späť na stránku s aktualitami