Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Prechod na začiatok stránky

Pozvánka na riadne zasadnutie

                                                                          

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

 

v stredu 23.09.2020 o 18.oo hod. v kultúrnom dome.

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesení

4. Zmena rozpočtu č. 4 v roku 2020 – schválenie rozpočtového opatrenia starostu obce

5. Prerokovanie dodatku zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Sekule

6. Zrušenie zmluvy – pohrebisko, správa pohrebiska

7. Voľba členov Rady školy

8. Schválenie pridelenia nájomných bytov

9. Prerokovanie žiadosti o odpredaj pozemku

10. Rôzne

11. Diskusia

12. Záver

 

 

 

                                                                      Mgr. Adrian Krajčír

                                                                          starosta obce

 

 


Späť na stránku s aktualitami