Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Úvod » Samospráva : VZN
Prechod na začiatok stránky

Všeobecne záväzné nariadenia

 
VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
02.02.2018 Dodatok č. 1 k VZN 2/2013 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov na území obce Sekule - pdf    [130.3 KB]
02.02.2018 Dodatok č. 2 k VZN 5/2008 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Sekule - pdf    [134.08 KB]
02.02.2018 Dodatok č. 1 k VZN 5/2008 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Sekule - pdf    [133.94 KB]
02.02.2018 VZN 7/2017 o ostatných poplatkoch za úkony vykonané na Obecnom úrade v Sekuliach - pdf    [143.57 KB]
02.02.2018 VZN 6/2017 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy, školského klubu a školskej jedálne na území obce Sekule v roku 2018 - pdf    [141.49 KB]
02.02.2018 ZRUŠENÉ uznesením č. 3/2019. VZN 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce - pdf    [194.2 KB]
02.02.2018 VZN 4/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sekule - pdf    [137.79 KB]
06.06.2017 VZN 3/2017 O zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Sekule - pdf    [53.1 KB]
06.06.2017 VZN 2/2017 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania - pdf    [81.33 KB]
06.06.2017 VZN 1/2017 O zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Sekule - pdf    [34.64 KB]
13.03.2017 Dodatok č. 7 k VZN 3/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Sekule - pdf    [56.5 KB]
  VZN 2/2016 predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a Trhový poriadok Obce Sekule - pdf    [45.19 KB]
  VZN 1/2016 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu - pdf    [80.21 KB]
22.01.2016 VZN 2/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sekule - pdf    [122.63 KB]
27.05.2015 VZN 1/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Sekule - pdf    [92.75 KB]
19.09.2014 Dodatok č. 4 k VZN 6/2008 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v ŠJ - pdf    [23.29 KB]
19.09.2014 Dodatok č. 2 k VZN 4/2008 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. plnoletého žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na ZUŠ - pdf    [35.42 KB]
13.01.2014 VZN 2/2013 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov na území obce Sekule - pdf    [63.36 KB]
15.04.2013 VZN 1/2013 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach – Trhový poriadok - pdf    [73.27 KB]
31.01.2013 VZN 1/2012 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy, školského klubu a školskej jedálne na území obce Sekule v roku 2013 - pdf    [45.17 KB]
31.01.2013 Dodatok č. 1 k VZN 2/2011 o ostatných poplatkoch za úkony vykonané na Obecnom úrade v Sekuliach - pdf    [32.49 KB]
13.01.2012 VZN 3/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce - pdf    [41.99 KB]
  VZN 4/2010 o prevádzkovom poriadku viacúčelového ihriska obce Sekule - pdf    [26.01 KB]
  VZN 4/2010 - Príloha - Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska v obci Sekule - pdf    [47.22 KB]
  VZN 2/2010 o organizácii miestneho referenda - pdf    [64.07 KB]
  VZN 1/2010 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sekule - pdf    [46.07 KB]
  VZN 1/2009 o vyhradení miesta a plochy vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane a mimo volebnej kampane - pdf    [28.51 KB]
  VZN 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a dod. č. 1 - pdf    [32.64 KB]
  VZN 2/2008 o záväznej časti Územného plánu obce Sekule - pdf    [61.75 KB]
  VZN 1/2008 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Sekule - pdf    [31.79 KB]