Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Úvod » Povinne zverejňované informácie : Verejné obstarávanie
Prechod na začiatok stránky

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Obec Sekule je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO).
Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú jednotliví zamestnanci obce v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj odborní zamestnanci úradu najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

Obec má na svojom webovom sídle zriadený profil verejného obstarávateľa s nižšie uvedenou identifikáciou:
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Sekule
č. 570
908 80 Sekule
IČO: 00682101

Informácie o zadaní zákazky v profile podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z.

Číslo zákazkyDátum zverejnenia zákazky Predmet zákazky Dátum /termín/ zadania zákazky (uzavretia zmluvy) Kontaktná osoba verejného obstarávateľa, Č. tel.: , e-mail * Poznámka
7 14.05.2014 zabezpečenie externého projektového manažmentu k projektu s názvom: „Hľadanie spoločných koreňov a spoznávanie tradícií“  29.05.2014 Pavla Maxianová 034/777 0108
obecnyurad@obecsekule.sk
 
6 05.05.2014 služby súvisiace so zabezpečením kultúrnych podujatí, ktoré sa budú konať v rámci projektu s názvom: „Hľadanie spoločných koreňov a spoznávanie trdícií“  20.05.2014 Pavla Maxianová 034/777 0108
obecnyurad@obecsekule.sk
 
5 16.04.2014 služby súvisiace s verejným obstarávaním k projektu s názvom: „Hľadanie spoločných koreňov a spoznávanie tradícií“  02.05.2014 Pavla Maxianová 034/777 0108
obecnyurad@obecsekule.sk
 
4 17.04.2014 Maľovanie vnútorných priestorov KD   Veronika Sláviková 034/7770 108
obecnyurad@obecsekule.sk
 
3 17.04.2014 Výmena vykurovacích telies v KD   Veronika Sláviková 034/7770 108
obecnyurad@obecsekule.sk
 
2 17.04.2014 Elektroinštalácia KD   Veronika Sláviková 034/7770 108
obecnyurad@obecsekule.sk
 
1  24.10.2013 Výmena okien a dverných otvorov KD Sekule 18. 11. 2013 Veronika Sláviková 034/7770 108
obecnyurad@obecsekule.sk
 

Kontaktná osoba verejného obstarávateľa doplní po uzatvorení zmluvy alebo zadania objednávky dátum zadania zákazky