Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Prechod na začiatok stránky

Úradná tabuľa

Pozvánka na riadne zasadnutie

                                                                          

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

 

v stredu 23.09.2020 o 18.oo hod. v kultúrnom dome.

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesení

4. Zmena rozpočtu č. 4 v roku 2020 – schválenie rozpočtového opatrenia starostu obce

5. Prerokovanie dodatku zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Sekule

6. Zrušenie zmluvy – pohrebisko, správa pohrebiska

7. Voľba členov Rady školy

8. Schválenie pridelenia nájomných bytov

9. Prerokovanie žiadosti o odpredaj pozemku

10. Rôzne

11. Diskusia

12. Záver

 

 

 

                                                                      Mgr. Adrian Krajčír

                                                                          starosta obce

 

 

 

verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavby


verejná vyhláška - Stavebné povolenie


VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Zákazka s nízkou hodnotou

Predmet zákazky:  ZPS Zariadenie pre seniorov Sekule

 

Výzva na predkladanie ponúk na stiahnutie TU

  22.07.2020

Verejná obchodná súťaž

Obec Sekule vyhlasuje Verejnú obchodnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy.
Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  02.07.2020

Opakovaná Verejná obchodná súťaž

Obec Sekule vyhlasuje opakovanú OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam. Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  30.06.2020

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania


Návrh VZN 1/2020


Návrh Dodatku č. 1 k VZN 1/2016


Záverečný účet obce - Návrh


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania


Rozpočet na rok 2020

(vložené 4. 3. 2020, upravené 6. 5. 2020)

  06.05.2020

Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavieb


Výzva na predkladanie ponúk

Zákazka s nízkou hodnotou

Predmet zákazky: Modernizácia odborných učební ZŠ Sekule - stavebná časť

Výzvu  na predkladanie ponúk je dostupná na stiahnutie TU

  06.04.2020

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie


Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi - informácie pre právnické i fyzické osoby si môžete prečítať TU.

 

  12.03.2020

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie


Verejná vyhláška - ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia - Izolácia v domácom prostredí


Rozhodnutie ÚVZ SR - verejná vyhláška


Oznámenie o úmrtí poslanca OZ a nástup náhradníka


Rozhodnutie o neposudzovaní strategického dokumentu

ROZHODNUTIE strategický dokument sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. (územnoplánovacia dokumentácia Územný plá obce Sekule - Zmeny a doplnky č. 1/2019).

Viac informácií  nájdete TU v rozhodnutí

  24.02.2020

Verejná vyhláška - Oznámenie o prerokovaní návrhu Územný plán obce Sekule - Zmeny a doplnky č. 1/2019

Obec Sekule oznamuje v súlade s ustanovením § 22 stavebného zákona dotknutým obciam, samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom štátnej správy, správcom inžinierskych sietí, fyzickým a právnickým osobám, že prerokovanie návrhu Územný plán obce Sekule - Zmeny a doplnky č.1/2019 sa uskutoční v termíne od 16.1. 2020 do 17.2. 2020.
Verejné prerokovanie návrhu sa uskutoční dňa 5.2. 2020 o 16 00 v Kultúrnom dome v Sekuliach.

  16.01.2020

Výzva na predloženie ponuky

zadávaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru)

Názov zákazky: „WiFi pre Teba v obci Sekule"

Podrobné informácie a podklady k výzve nájdete TU v ZIP súbore.

Materiál si stiahnite na svoj pevný disk a následne ho rozbaľte ("rozzipujte"). Súbor možno "rozzipovať" voľne dostupným programom, ktorý si môžete stiahnuť na adrese www.7-zip.org.

  25.10.2019

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK

zákazka na dodanie tovaru/poskytnutie služby/uskutočnenie stavebných prác podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VO), Č.: 1-1/2019.

Predmet obstarávania: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Sekule

Podklady k výzve nájdete TU (zip súbor)

 

  11.10.2019

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Výzva na predkladanie cenových ponúk, zákazka na dodanie tovaru/poskytnutie služby/uskutočnenie stavebných prác podľa par. 117 zákona NR SR 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet obstarávania: Rekonštrukcia chodník v obci Sekule.

Viac informácií a podklady k verejnému obstarávaniu nájdete TU v zip súbore. Materiál si stiahnite na svoj pevný disk a následne ho rozbaľte ("rozzipujte"). Súbor možno "rozzipovať" voľne dostupným programom, ktorý si môžete stiahnuť na adrese www.7-zip.org.

  11.09.2019

Odmena zástupcu starostu obce Sekule

Obec Sekule v zmysle zákona č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa § 25 ods. 7 odmenu zástupcu starostu obce Sekule. Odmena zástupcu starostu sa určuje na sumu 50.- € mesačne.

  25.02.2019

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška rozhodnutie o umiestnení stavby.
„Diaľnica D2, Rozšírenie odpočívadla Sekule, ľavá strana " umiestnenú na pozemku parcela č. 830/5, 830/15, 830/17, 1723/2, 1709, 1710/1, 1711, 1712/1, 1712/2, 1713/1, 1714/1, 1715/1, 176/1, 1717/1 katastrálne územie Sekule, tak ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia, uloženého na stavebnom úrade.

Verejná vyhláška na stiahnutie vo formáte PDF

 

  21.12.2018

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania, týkajúce sa stavby Diaľnica D2, rozšírenie odpočívadla Sekule, ľavá strana... Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  14.09.2018

Verejná vyhláška


Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavieb


Rozpočet obce na rok 2018

Rozpočet na rok 2018

  02.02.2018

Rozhodnutie - verejná vyhláška (Stavebné úpravy na obojstrannom dialničnom odpočívadle Sekule)


Verejná vyhláška č. 18/2017

Vec: Zverejnenie registra pôvodného stavu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Kúty. Verejná vyhláška vo formáte PDF je dostupná TU

  15.12.2017

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Program starostlivosti o lesy pre Lesný celok Moravský Ján na 2017-2026

Schválenie programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Moravský Ján na obdobie rokov 2017-2026 vyhotovený spoločnosťou LH Projekt - SK, s.r.o.. Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  27.11.2017

Verejná vyhláška


Oznámenie o strategickom dokumente - Program rozvoja obce na r. 2015-2020