Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

Na začiatok

Subnavigácie


Na začiatok

TOPMENU – Úvod

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Zobraziť všetky »

VYBAVTE SVOJE POŽIADAVKY ELEKTRONICKY

 

Najnovšie dokumenty

AKTUALITY

nové - správy pridané za posledné 3 dni

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 04.12.2019


Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu Obytný súbor 8 x RD + infraštruktúra.

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 04.12.2019


Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - líniová stavba v katastrálnom území Moravský Svätý Ján a Sekule navrhovateľa Západoslovenská distribučná a.s.

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 04.12.2019


Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania  - líniová stavba v katastrálnom území Sekule navrhovateľa Západoslovenská distribučná, a.s.

Pozvánka na zasadnutie OZ

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 04.12.2019


Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 11. 12. 2019 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Začatie správneho konania

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 28.11.2019


Začatie správneho konania - výrub drevín, žiadateľ Peter Kadera.

Návrh rozpočtu

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 26.11.2019


Návrh rozpočtu na rok 2020

Návrh dodatku č. 1 k VZN 3/2017

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 26.11.2019


Návrh dodatku č. 1 k VZN 3/2017 o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Sekule

Návrh VZN 3/2019

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 26.11.2019


Návrh VZN 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sekule

Verejná vyhláška - stavebné povolenie

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 15.11.2019


Stavebné povolenie na stavbu Rekreačný dom STILO 3i , prípojky inžinierskych sietí, žumpa.

Výzva na predloženie ponuky

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 25.10.2019


zadávaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru)

Názov zákazky: „WiFi pre Teba v obci Sekule"

Podrobné informácie a podklady k výzve nájdete TU v ZIP súbore.

Materiál si stiahnite na svoj pevný disk a následne ho rozbaľte ("rozzipujte"). Súbor možno "rozzipovať" voľne dostupným programom, ktorý si môžete stiahnuť na adrese www.7-zip.org.

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 11.10.2019


zákazka na dodanie tovaru/poskytnutie služby/uskutočnenie stavebných prác podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VO), Č.: 1-1/2019.

Predmet obstarávania: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Sekule

Podklady k výzve nájdete TU (zip súbor)

 

Začatie správneho konania - výrub drevín

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 11.10.2019


V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ: Jozef Miholek

Druh a počet drevín: javorovec jaseňolistý

Pozemky v k.ú. Sekule: „C" 291/3

Dátum doručenia žiadosti: 01.10.2019

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní: 15.10.2019

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania spojené s územným konaním a nariadenie ústneho pojednávania

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 30.09.2019


Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania spojené s územným konaním a nariadenie ústneho pojednávania - Rodinný dom, prípojky inžinierskych sietí.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Sekule

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 26.09.2019


Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb.)  v y h l a s u j e voľbu hlavného kontrolóra obce Sekule, ktorá sa uskutoční 11. decembra 2019 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Sekuliach (v rámci zasadnutia obecného zastupiteľstva).
Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí kolaudačného konania...

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 24.09.2019


Oznámenie o začatí kolaudačného konania zlúčeného so zmenou stavby pred dokončením a nariadenie ústneho pojednávania - stavba Pekáreň, prípojky inžinierskych sietí, rodinný dom.

Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavby

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 23.09.2019


Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavby L13.0458.17.0017_SA_Moravský Svätý Ján, TS 0033-006, VNK, VNV  ako líniová stavba v Katastrálnom území Moravský Svätý Ján a Sekule.

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 11.09.2019


Výzva na predkladanie cenových ponúk, zákazka na dodanie tovaru/poskytnutie služby/uskutočnenie stavebných prác podľa par. 117 zákona NR SR 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet obstarávania: Rekonštrukcia chodník v obci Sekule.

Viac informácií a podklady k verejnému obstarávaniu nájdete TU v zip súbore. Materiál si stiahnite na svoj pevný disk a následne ho rozbaľte ("rozzipujte"). Súbor možno "rozzipovať" voľne dostupným programom, ktorý si môžete stiahnuť na adrese www.7-zip.org.

Petícia za zachovanie oblasti Sekule - Mláky ako rekreačnej oblasti

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 04.07.2019


Výsledok petície za zachovanie v územnom pláne obce Sekule oblasť Mláky ako rekreačnú oblasť a zabránenie jej premene na priemyselnú zónu si môžete prečítať TU v PDF dokumente.

Záverečný účet obce za rok 2018

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 07.06.2019


Záverečný účet obce za rok 2018

Odmena zástupcu starostu obce Sekule

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 25.02.2019


Obec Sekule v zmysle zákona č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa § 25 ods. 7 odmenu zástupcu starostu obce Sekule. Odmena zástupcu starostu sa určuje na sumu 50.- € mesačne.

Oznámenie

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 21.02.2019


Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v roku 2018. Viac informácií nájdete Tu.

Obchodná verejná súťaž

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 05.02.2019


OBEC SEKULE vyhlasuje v zmysle § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov opakovanú OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Vyjadrenie k návrhu Akčného plánu ochrany proti hluku

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 31.01.2019


Z poverenia investora Národnej diaľničnej spoločnosti , a.s. Vás informujeme o predloženom strategickom materiáli určenom k verejnej diskusii. Ide o akčné plány ochrany pred hlukom. Tieto Akčné plány boli vypracované v nadväznosti na spracované strategické hlukové mapy v III. etape na rok 2016 pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti. Občania sa môžu do 45 dní odo dňa zverejnenia vyjadriť k predloženému návrhu Akčného plánu ochrany pred hlukom.

Strategické hlukové mapy a aj návrh Akčného plánu ochrany pred hlukom (III. etapa) sú zverejnené na webovej stránke www.avekol.sk, ktorá je prístupná širokej verejnosti.

Pripomienky k návrhu akčného plánu ochrany pred hlukom je možné adresovať:
- elektronicky na e-mailovú adresu: mailto: enviro@ndsas.sk

Prílohu vo formáte PDF si môžete pozrieť TU.

Verejná vyhláška

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 21.12.2018


Verejná vyhláška rozhodnutie o umiestnení stavby.
„Diaľnica D2, Rozšírenie odpočívadla Sekule, ľavá strana " umiestnenú na pozemku parcela č. 830/5, 830/15, 830/17, 1723/2, 1709, 1710/1, 1711, 1712/1, 1712/2, 1713/1, 1714/1, 1715/1, 176/1, 1717/1 katastrálne územie Sekule, tak ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia, uloženého na stavebnom úrade.

Verejná vyhláška na stiahnutie vo formáte PDF

 

Verejná vyhláška

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 14.09.2018


Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania, týkajúce sa stavby Diaľnica D2, rozšírenie odpočívadla Sekule, ľavá strana... Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Verejná vyhláška

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 11.09.2018


Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania.

Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavieb

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 08.02.2018


Rozhodnutie o umiestnení stavieb - Výstavba rekreačných chát a príslušná infraštruktúra pre stavebníka  J. Krajčír.

Rozpočet obce na rok 2018

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 02.02.2018


Rozpočet na rok 2018

Rozhodnutie - verejná vyhláška (Stavebné úpravy na obojstrannom dialničnom odpočívadle Sekule)

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 25.01.2018


Rozhodnutie - verejná vyhláška - povolenie predĺženia platnosti stavebného povolenia... a zmenu stavby pred dokončením spočívajúcu v zmene termínu ukončenia do 05/2021 na  stavbu Stavebné úpravy na obojstrannom dialničnom odpočívadle Sekule

Verejná vyhláška č. 18/2017

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 15.12.2017


Vec: Zverejnenie registra pôvodného stavu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Kúty. Verejná vyhláška vo formáte PDF je dostupná TU

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Program starostlivosti o lesy pre Lesný celok Moravský Ján na 2017-2026

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 27.11.2017


Schválenie programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Moravský Ján na obdobie rokov 2017-2026 vyhotovený spoločnosťou LH Projekt - SK, s.r.o.. Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Verejná vyhláška

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 30.06.2017


Oznámenie o predĺženie lehoty na rozhodnutie vo veci schválenie programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Moravský Ján na obdobie rokov 2017-2026 (PDF dokument)

Obecný rozhlas


Hlásenia obecného rozhlasu

Získali sme Pečať
Rozvoja obcí a miest

Naša obec Sekule na základe analýzy hospodárenia z 2927 obcí a miest SR bola vyhodnotená ako „Obec s predpokladom stabilného rozvoja" a získali sme „Pečať Rozvoja obcí a miest", ktorá má tieto výhody:

Ďalšou výhodou je, že tento hodnotiaci systém využíva štátna správa, finančné inštitúcie, a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie žiadateľov o poskytnutie eurofondov.

Pavla Maxianová, starostka

 

Osvedčenie za rok 2017 môžete vidieť TU

 

Osvedčenie za rok 2016 môžete vidieť TU

Osvedčenie za rok 2015 môžete vidieť TU

Úradné hodiny

pondelok: 8,00 - 15,30
utorok: 8,00 - 15,00
streda: 8,00 - 18,00 
štvrtok: 8,00 - 15,00
piatok: 8,00 - 14,00

Obedová prestávka:
12.00 – 12.30

Kontakt:
tel.: +421 034 777 02 11
e-mail: obecnyurad@obecsekule.sk

Podujatia

Advent v Sekuliach

Advent v Sekuliach - plagát

07. 12. 16.00 hod. Sv. Mikuláš v Sekuliach

15. 12. 13.00 hod. Vianočné trhy

15. 12. 17.00 hod. Adventný koncert

19. 12. 16.00 hod. Vianočná besiedka

01. 01. 2020 17.00 hod. centrum obce 
Vítanie nového roka

04.12.2019

XVIII. reprezentačný poľovnícky ples

Poľovnícke združenie Sekule Vás srdečne pozýva na
XVIII. reprezentačný poľovnícky ples
do Kultúrneho domu v Sekuliach
dňa 18. 1. 2020 o 19.00 hod.

Poľovnícky ples 2020

Predpredaj vstupeniek Blažek Alojz, Sekule 368, 0908112463

Cena vstupenky 25 Eur.

Sekulské remeselnícke dvory

Nové vo fotogalérii

Mikuláš v Sekuliach

Mikuláš v Sekuliach

Posedenie s dôchodcami

Posedenie s dôchodcami

Odkaz pre starostu


Virtuálne prehliadky obcí mikroregiónu Šaštínsko

Aktuálne spravodajstvo z regiónu

In-počasie Meteoinfo

Na začiatok


Obec Sekule 2019