Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

Na začiatok

Subnavigácie


Na začiatok

TOPMENU – Úvod

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Zobraziť všetky »

Najnovšie dokumenty

AKTUALITY

nové - správy pridané za posledné 3 dni

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška č, 18/2018

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 19.11.2018


Oznámenie o zverejnení návrhu Zásad pre umiestnenie nových pozemkov pre Projekt jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Kúty.

Uverejnenie výsledkov volieb do samosprávy obcí v obci Sekule

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 11.11.2018


Miestna volebná komisia v Sekuliach podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 10. novembra 2018.
Výsledky volieb do samosprávy obcí v obci Sekule vo formáte PDF

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 26.10.2018


Stavebné povolenie na stavbu Rodinný dom, prípojky inžinierskych sietí stavebníka J. Antonič, J. Antoničová

Stavebné povolenie - verejná vyhláška

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 15.10.2018


Stavebné povolenie na stavbu Rodinný dom, prípojky inžinierskych sietí, umiestnené na pozemku parcela č. 62/2, 62/3 katastrálne územie Sekule stavebníka Poláček a Paveleková.

Obchodná verejná súťaž

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 08.10.2018


OBEC SEKULE vyhlasuje v zmysle § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy
na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - verejná vyhláška

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 02.10.2018


Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania na stavbu Rodinný dom, prípojky inžinierskych sietí na par. 62/9, katastrálne územie Sekule.

Verejná vyhláška

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 14.09.2018


Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania, týkajúce sa stavby Diaľnica D2, rozšírenie odpočívadla Sekule, ľavá strana... Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Verejná vyhláška

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 11.09.2018


Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania.

Obchodná verejná súťaž

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 23.08.2018


Obec Sekule vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam. Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Prvé zverejnenie 18. 7. 2018
Aktualizácia 23. 8. 2018

Verejná vyhláška 14/2018

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 23.07.2018


Nariadenie prípravného konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Moravský Svätý Ján

Verejná vyhláška č. 13/2018

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 18.07.2018


Verejná vyhláška č. 13/2018 - schvaľuje Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Kúty, obec Kúty, okres Senica... Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - verejná vyhláška

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 09.07.2018


Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - Západoslovenská distribučná, a.s. líniová stavba 23 rekreačných chát NNK, SA Sekule, katastrálne územie Sekule.

Verejná vyhláška vo formáte PDF

Oznámenie o dražbe

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 28.06.2018


Oznámenie o dražbe konanej 27. 7. 2018 o 10.00 hod. Miesto konania dražby Mgr. Stanislava Pálková - Notársky úrad, Štefánikova 698/7, Senica.

Viac informácií nájdete TU v dokumente Oznámenie o dražbe

Verejná vyhláška č. 11/2018

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 11.06.2018


Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Kúty.

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 23.04.2018


Stavebné povolenie na stavbu Rodinný dom, prípojky inžinierskych sietí, žumpa, garáž pre stavebníkov A. Čermák a A. Čermáková.

Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavieb

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 08.02.2018


Rozhodnutie o umiestnení stavieb - Výstavba rekreačných chát a príslušná infraštruktúra pre stavebníka  J. Krajčír.

Rozpočet obce na rok 2018

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 02.02.2018


Rozpočet na rok 2018

Rozhodnutie - verejná vyhláška (Stavebné úpravy na obojstrannom dialničnom odpočívadle Sekule)

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 25.01.2018


Rozhodnutie - verejná vyhláška - povolenie predĺženia platnosti stavebného povolenia... a zmenu stavby pred dokončením spočívajúcu v zmene termínu ukončenia do 05/2021 na  stavbu Stavebné úpravy na obojstrannom dialničnom odpočívadle Sekule

Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 15.12.2017


Kolaudačné rozhodnutie, povolenie na užívanie stavby SA - Sekule/Moravský Svätý Ján, C-D/214=467, VNV, TS, VNK vo formáte PDF

Verejná vyhláška č. 18/2017

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 15.12.2017


Vec: Zverejnenie registra pôvodného stavu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Kúty. Verejná vyhláška vo formáte PDF je dostupná TU

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Program starostlivosti o lesy pre Lesný celok Moravský Ján na 2017-2026

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 27.11.2017


Schválenie programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Moravský Ján na obdobie rokov 2017-2026 vyhotovený spoločnosťou LH Projekt - SK, s.r.o.. Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Verejná vyhláška

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 30.06.2017


Oznámenie o predĺženie lehoty na rozhodnutie vo veci schválenie programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Moravský Ján na obdobie rokov 2017-2026 (PDF dokument)

Zverejnenie zámerov

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 30.11.2015 | Zmenené: 22.06.2017


Obec Sekule zverejňuje nasledovné zámery:

Podrobné informácie o zámeroch si môžete prečítať TU v PDF dokumente.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sekule

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 27.05.2015


Obec pristúpila k spracovaniu PHSR podľa novelizovaných predpisov. Na základe analýzy bol vypracovaný návrh stratégie rozvoja obce na roky 2015-2020. Nový PHSR nadväzuje na PHSR na roky 2007-2013.

Strategickú časť predkladáme na verejnú diskusiu a očakávame Vaše námietky a návrhy.  (Dokument vo formáte PDF si môžete stiahnuť TU.)

Ak budete navrhovať nejaké nové aktivity, je potrebné navrhnúť aj spôsob organizačného zabezpečenia aktivity a spôsob financovania.
Vaše námety očakávame do 15.06.2015 v písomnej alebo elektronickej forme adresované na Obecný úrad v Sekuliach.

V Sekuliach, dňa 27.05.2015

Pavla Maxianová, starostka obce

Vyhodnotenie volebného obdobia 2010 - 2014

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 12.11.2014 | Zmenené: 13.11.2014


V Stredu 05. 11. 2014 sa uskutočnilo hodnotiace zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom sa previedla II. úprava rozpočtu na rok 2014, schválil sa rozpočet na r. 2015 - 2017 a prijal sa dodatok k VZN o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sekule.

Vzhľadom k tomu, že sa končí volebné obdobie 2010 - 2014 bola predložená hodnotiaca správa o plnení vytýčeného volebného programu pre toto obdobie:

Celkovo sme navýšili majetok obce počas tohto obdobia o 3 300 000,- €

Okrem týchto úloh podporujúcich rozvoj obce sme nezabúdali ani na kultúrne akcie, z ktorých spomeniem iba Sekulský jarmok remeselníkov, Sekulské krojované hody, ktoré sa v tomto roku organizačne vydarili a už tradičné Sekulské remeselnícke dvory, ktoré získavajú čoraz väčší ohlas.

I napriek množstvu úloh splnených priznávam, že sa nám nepodarilo splniť úlohu úpravu cesty a odtoku dažďovej vody na Družstevnej ulici a Peknej ulici, čo zostáva prioritou do ďalšieho obdobia.

Ak ste sa pri čítaní tejto hodnotiacej správy podanej veľmi stručne zamysleli, posúďte sami, či je to málo a či veľa.
Podotýkam však, že niektoré úlohy sa prelínajú do ďalšieho obdobia ako napríklad dokončenie amfiteátra (je vydláždený dvor, treba nainštalovať 6 prístreškov, ktoré sú už vo výrobe), výstavba 23 bytového domu (v evidencii obce je 89 žiadateľov), rekonštrukcia rodinného domu s. č. 653, ktorý sme ako obec zakúpili za výhodných 50 % kúpnej ceny od Krajského úradu Trnava a ktorý by sme radi využili pre potreby občanov obce. Taktiež čakáme na oznámenie výsledkov - či sme získali peniaze na náš podaný projekt - obnova Obecného domu (to pre nás znamená bačovne), kde je zámysel umiestniť galériu, obecné múzeum, vytvoriť klubové miestnosti pre spoločenské organizácie a zrealizovať novú fasádu kultúrneho domu.
V súčasnosti sa pripravuje projekt na realizáciu prechodov cez cestu I/2, na ktoré sa nám konečne podarilo získať povolenie. Máme pripravené betónové kocky pre vybudovanie chodníka do Šutrovne a iných častí obce. Zostáva tak isto dokončiť výmenu svietidiel na LED lampy, aké máme už nainštalované v centre obce. Čo sa týka úpravy centra obce včítane obnovy kaplnky máme rozpracovaný projekt s Pamiatkovým úradom SR, Bratislava. Čakáme na ďalší postup.

Pri hodnotení práce samosprávy obce za volené obdobie 2010 - 2014 chcem úprimne poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva za vynaložené úsilie pri rozvoji obce.

Osobitne ďakujem 4 poslancom, ktorí pôsobili v tejto funkcii dlhé roky a už nekandidujú. Sú to: Mária Majzúnová - zástupkyňa starostky, predseda a člen stavebnej komisie - Štefan Emrich a Peter Bilický a predsedkyňa sociálno-zdravotnej a členka komisie životného prostredia - Marta Vávrová.
Poďakovanie patrí i Terke Vidovičovej ako aktívnej členke komisie životného prostredia.

Vážení poslanci, prajem Vám veľa zdravia, rodinnej pohody a verím, že svoje dlhoročné skúsenosti ako poslanci zúročíte i mimo tejto funkcie v prospech našej obce Sekule. Ďakujem

Ostatní sa opäť uchádzame o Vašu dôveru i pre nastávajúce obdobie.

starostka

 

 

Zverejnenie zámeru

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 27.10.2014


Zverejnenie zámeru obce Sekule previesť svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Obec Sekule v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer previesť svoj nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmetom prevodu sú pozemky v k. ú Sekule zapísané na Správe katastra Senica v liste vlastníctva č. 1179 v registri „C" parcely evidované na katastrálnej mape ako parcela č. 369/12 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 448 m2 a parcela č. 369/13 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1009 m2, spoločnosti REMESLO stav, s.r.o. so sídlom: Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 057 088, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8021/S (ďalej len „REMESLO stav, s.r.o.").

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že spoločnosť REMESLO stav, s. r.o., sa zmluvne zaviaže na vlastné náklady najneskôr v termíne do 28.02.2016 zrealizovať na predmetnom pozemku výstavbu nájomného bytového domu - „Novostavbu nájomných bytov Sekule - 23 BJ - 2. etapa" podľa Dokumentácie pre stavebné povolenie bytového domu vypracovanej spoločnosťou S.A.B.A, spol. s r. o., z novembra 2013 tak, aby Obec Sekule, mohla najneskôr v roku 2016 požiadať o dotáciu zo štátneho rozpočtu na obstaranie - kúpu týchto nájomných bytov na účel sociálneho bývania podľa zákona NR SR č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Zámer obce Sekule previesť tento nehnuteľný majetok bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Sekuliach č. 347/2014 zo dňa 29.09.2014.

 Zverejnenie zámeru na stiahnutie vo formáte PDF

Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 27.10.2014


Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenechať do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa nehnuteľný majetok obce - pozemky zapísané na Správe katastra Senica pre katastrálne územie Sekule v liste vlastníctva č. 1179 v registri „C" parcely evidované na katastrálnej mape ako parcela č. 369/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 6525 parcela č. 369/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 14109 m2 okrem plochy, ktorá je určená budúcimi parcelami č. 369/12 o výmere 448 m2 a č. 369/13 o výmere 1009 m2 do nájmu spoločnosti REMESLO stav, s.r.o. so sídlom: Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 057 088, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8021/S (ďalej len „REMESLO stav, s.r.o.") za účelom zriadenia zariadenia staveniska a vybudovania príslušnej technickej infraštruktúry nájomného bytového domu (kanalizačnej, vodovodnej, plynovodnej, slaboprúdovej a elektrickej prípojky, prístupových komunikácií a parkovacích plôch a verejného osvetlenia).

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že spoločnosť REMESLO stav, s.r.o., sa zmluvne zaviaže na vlastné náklady najneskôr v termíne do 28.02.2016 zrealizovať výstavbu nájomného bytového domu - „Novostavby nájomných bytov, Sekule 23 BJ - 2. etapa." podľa Dokumentácie pre stavebné povolenie bytového domu vypracovanej spoločnosťou S.A.B.A, spol. s r.o. z novembra 2013 tak, aby Obec Sekule, mohla najneskôr v roku 2016 požiadať o dotáciu zo štátneho rozpočtu na obstaranie - kúpu týchto nájomných bytov na účel sociálneho bývania podľa zákona NR SR č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
Doba nájmu bude do 31.10.2014. Nájomné sa stanovuje na 60 EUR za každý aj začatý kalendárny rok.

Zverejnenie zámeru vo formáte PDF

Výberové konanie

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 20.01.2014


Starostka obce Sekule vyhlasuje podľa § 4 ods. 1. zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej umeleckej školy, 908 80 Sekule č. 119 s nástupom 01.03.2014.
Viac informácií o výberovom konaní získate v PDF dokumente na stiahnutie.

Zverejnenie zámeru

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 28.12.2013


Zverejnenie zámeru obce Sekule previesť svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Predmetom prevodu sú pozemky v k. ú Sekule zapísané na Správe katastra Senica v liste vlastníctva č. 1179 v registri „C" parcely evidované na katastrálnej mape ako parcela č. 369/12 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 448 m2 a parcela č. 369/13 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1009 m2, spoločnosti REMESLO stav, s.r.o. so sídlom: Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 057 088, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8021/S (ďalej len „REMESLO stav, s.r.o.").
Kompletná informácia v PDF dokumente.

Zverejnenie zámeru obce Sekule previesť svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 06.06.2013


Obec Sekule v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer previesť svoj nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmetom prevodu je pozemok v k. ú Sekule zapísaný na Správe katastra Senica v liste vlastníctva č. 1179 v registri „C" parcelu evidovanú na katastrálnej mape ako parcela č. 369/10 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 448 m2, spoločnosti REMESLO stav, s.r.o. so sídlom: Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 057 088, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8021/S (ďalej len „REMESLO stav, s.r.o.").

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že spoločnosť REMESLO stav, s. r.o., sa zmluvne zaviaže na vlastné náklady najneskôr v termíne do 28.02.2014 zrealizovať na predmetnom pozemku výstavbu nájomného bytového domu - „Novostavbu nájomných bytov, Sekule - 22 b. j." podľa architektonickej štúdie bytového domu vypracovanej spoločnosťou S.A.B.A, spol. s r. o., z januára 2013 vo verzii s pultovou strechou tak, aby Obec Sekule, mohla najneskôr v roku 2014 požiadať o dotáciu zo štátneho rozpočtu na obstaranie - kúpu týchto nájomných bytov na účel sociálneho bývania podľa zákona NR SR č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Zámer obce Sekule previesť tento nehnuteľný majetok bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Sekuliach č. 219/2013 zo dňa 05.06.2013.

Zverejnenie zámeru - Dokument na stiahnutie vo formáte PDF

Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 03.04.2013


Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenechať do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa nehnuteľný majetok mesta - pozemky zapísané na Správe katastra Senica pre katastrálne územie Sekule v liste vlastníctva č. 1179 v registri „C" parcely evidované na katastrálnej mape ako parcela č. 369/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 7670 m2, parcela č. 369/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 14342 m2, parcela č. 369/8, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1523 m2, parcela č. 370/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1287 m2 spoločnosti REMESLO stav, s.r.o. so sídlom:

Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 057 088, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8021/S (ďalej len „REMESLO stav, s.r.o.") za účelom výstavby nájomných bytov v bytovom dome, zriadenia zariadenia staveniska a vybudovania príslušnej technickej infraštruktúry nájomného bytového domu (kanalizačnej, vodovodnej, plynovodnej, slaboprúdovej a elektrickej prípojky, prístupových komunikácií a parkovacích plôch a verejného osvetlenia).

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že spoločnosť REMESLO stav, s.r.o., sa zmluvne zaviaže na vlastné náklady najneskôr v termíne do 28.02.2014 zrealizovať na predmetnom pozemku výstavbu nájomného bytového domu - „Novostavbu nájomných bytov, Sekule - 22 b.j., alt. 24 b.j." podľa architektonickej štúdie bytového domu vypracovanej spoločnosťou S.A.B.A, spol. s r.o. z januára 2013 vo verzii s pultovou strechou tak, aby Obec Sekule, mohla najneskôr v roku 2014 požiadať o dotáciu zo štátneho rozpočtu na obstaranie - kúpu týchto nájomných bytov na účel sociálneho bývania podľa zákona NR SR č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Doba nájmu bude do 28.02.2014. Nájomné sa stanovuje na 60 EUR za každý aj začatý kalendárny rok.

Dokument na stiahnutie vo formáte PDF

Zverejnenie zámeru

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 03.02.2012 | Zmenené: 26.02.2012


Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Obec Sekule, so sídlom: 908 80 Sekule č. 570, IČO: 682101, zastúpená starostkou obce: Pavlou Maxianovou
navrhuje v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia OZ Sekule č. 115/2012 zo dňa 30.01.2012 prenajať tento majetok:

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke dňa 03.02.2012.

Dokument na stiahnutie vo formáte PDF

Získali sme Pečať
Rozvoja obcí a miest

Naša obec Sekule na základe analýzy hospodárenia z 2927 obcí a miest SR bola vyhodnotená ako „Obec s predpokladom stabilného rozvoja" a získali sme „Pečať Rozvoja obcí a miest", ktorá má tieto výhody:

Ďalšou výhodou je, že tento hodnotiaci systém využíva štátna správa, finančné inštitúcie, a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie žiadateľov o poskytnutie eurofondov.

Pavla Maxianová, starostka

 

Osvedčenie za rok 2017 môžete vidieť TU

 

Osvedčenie za rok 2016 môžete vidieť TU

Osvedčenie za rok 2015 môžete vidieť TU

Úradné hodiny

pondelok: 8,00 - 15,30
utorok: 8,00 - 15,00
streda: 8,00 - 18,00 
štvrtok: 8,00 - 15,00
piatok: 8,00 - 14,00

Obedová prestávka:
12.00 – 12.30

Kontakt:
tel.: +421 034 777 01 08
e-mail: obecnyurad@obecsekule.sk

Podujatia

Adventné koncerty

Žiaci a pedagógovia Základnej umeleckej školy Sekule srdečne pozývajú všetkých priaznivcov hudby na Adventné koncerty, ktoré sa uskutočnia v dňoch
13. a 14. decembra o 16.30
v Koncertnej sále ZUŠ

na 2. poschodí základnej školy.

Predstavia sa žiaci rôznych ročníkov skladbami vážnej hudby i ľudovými piesňami. Vypočuť si budete môcť klavír, husle, cimbal, klarinet, zobcovú flautu, gitaru, akordeón, bicie, spev.

Tešíme sa na Vás!

Adventné koncerty ZUŠ Sekule

XVII. reprezentačný poľovnícky ples

Poľovnícke združenie Sekule Vás pozýva na ples do Kultúrneho domu Sekule

19. 1. 2019 o 19.00 hod.

XVII. reprezentačný poľovnícky ples

Predpredaj vstupeniek:
Blažek Alojz, Sekule 368
Tel.: 0908112463

03.12.2018
Sekulské remeselnícke dvory

Nové vo fotogalérii

ÚSPECH bývalých žiačok Základnej umeleckej školy Sekule

ÚSPECH bývalých žiačok Základnej umeleckej školy Sekule

Stretnutie s dôchodcami

Stretnutie s dôchodcami

Odkaz pre starostu


Virtuálne prehliadky obcí mikroregiónu Šaštínsko

Aktuálne spravodajstvo z regiónu

In-počasie Meteoinfo

Na začiatok


Obec Sekule 2018