Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

Na začiatok

Subnavigácie


Na začiatok

TOPMENU – Úvod

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Zobraziť všetky »

VYBAVTE SVOJE POŽIADAVKY ELEKTRONICKY

 

Najnovšie dokumenty

AKTUALITY

nové - správy pridané za posledné 3 dni

Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie OZ

Kategória: Úradná tabuľa |


Pozvánka na zasadnutie OZ

Začatie správneho konania - výrub drevín

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 21.10.2020


V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

 

Žiadateľ:         Peter Valášek, Sekule č. 525, 908 80  Sekule

 

Druh a počet drevín:  lipa veľkolistá 1 ks

 

Pozemok:   „C“ 315

 

Dátum doručenia žiadosti: 14.10.2020

 

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:  04.11.2020

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 22.07.2020


Zákazka s nízkou hodnotou

Predmet zákazky:  ZPS Zariadenie pre seniorov Sekule

 

Výzva na predkladanie ponúk na stiahnutie TU

Verejná obchodná súťaž

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 02.07.2020


Obec Sekule vyhlasuje Verejnú obchodnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy.
Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Opakovaná Verejná obchodná súťaž

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 30.06.2020


Obec Sekule vyhlasuje opakovanú OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam. Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 15.06.2020


Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania. Stavba Prístavba terasy - zimná záhrada

Návrh VZN 1/2020

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 09.06.2020


Návrh VZN 1/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Sekule

Návrh Dodatku č. 1 k VZN 1/2016

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 09.06.2020


Návrh Dodatku č. 1 k VZN 1/2016 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu

Záverečný účet obce - Návrh

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 09.06.2020


Záverečný účet obce Sekule za rok 2019 - Návrh

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 07.05.2020


Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - stavba INS_FTTH_MOJA_04_SEKULE - líniová stavba

Rozpočet na rok 2020

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 06.05.2020


(vložené 4. 3. 2020, upravené 6. 5. 2020)

Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavieb

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 24.04.2020 | Zmenené: 27.04.2020


Výzva na predkladanie ponúk

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 06.04.2020


Zákazka s nízkou hodnotou

Predmet zákazky: Modernizácia odborných učební ZŠ Sekule - stavebná časť

Výzvu  na predkladanie ponúk je dostupná na stiahnutie TU

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 02.04.2020


Stavebné povolenie na líniovú stavbu L13.0458.17.0017_SA_Moravský Svätý Ján, TS 0033-006 VNK, VNV.

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 12.03.2020


Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi - informácie pre právnické i fyzické osoby si môžete prečítať TU.

 

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 10.03.2020


Verejná vyhláška - stavebné povolenie na stavbu Obytný súbor Na Lúčkach, SO 04 rozvody NN, SO 05 verejné osvetlenie, SO 06 Trafostanica a rozvody VN.

Verejná vyhláška - ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia - Izolácia v domácom prostredí

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 10.03.2020


Verejná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia.

Rozhodnutie ÚVZ SR - verejná vyhláška

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 09.03.2020


Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadeni opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa $ 48 ods. 4 pism. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / PDF dokument.

Oznámenie o úmrtí poslanca OZ a nástup náhradníka

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 06.03.2020 | Zmenené: 14.04.2020


Oznámenie o úmrtí poslanca obecného zastupiteľstva a nástup náhradníka vo formáte PDF

Rozhodnutie o neposudzovaní strategického dokumentu

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 24.02.2020


ROZHODNUTIE strategický dokument sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. (územnoplánovacia dokumentácia Územný plá obce Sekule - Zmeny a doplnky č. 1/2019).

Viac informácií  nájdete TU v rozhodnutí

Verejná vyhláška - Oznámenie o prerokovaní návrhu Územný plán obce Sekule - Zmeny a doplnky č. 1/2019

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 16.01.2020 | Zmenené: 27.01.2020


Obec Sekule oznamuje v súlade s ustanovením § 22 stavebného zákona dotknutým obciam, samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom štátnej správy, správcom inžinierskych sietí, fyzickým a právnickým osobám, že prerokovanie návrhu Územný plán obce Sekule - Zmeny a doplnky č.1/2019 sa uskutoční v termíne od 16.1. 2020 do 17.2. 2020.
Verejné prerokovanie návrhu sa uskutoční dňa 5.2. 2020 o 16 00 v Kultúrnom dome v Sekuliach.

Výzva na predloženie ponuky

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 25.10.2019


zadávaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru)

Názov zákazky: „WiFi pre Teba v obci Sekule"

Podrobné informácie a podklady k výzve nájdete TU v ZIP súbore.

Materiál si stiahnite na svoj pevný disk a následne ho rozbaľte ("rozzipujte"). Súbor možno "rozzipovať" voľne dostupným programom, ktorý si môžete stiahnuť na adrese www.7-zip.org.

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 11.10.2019


zákazka na dodanie tovaru/poskytnutie služby/uskutočnenie stavebných prác podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VO), Č.: 1-1/2019.

Predmet obstarávania: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Sekule

Podklady k výzve nájdete TU (zip súbor)

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 11.09.2019


Výzva na predkladanie cenových ponúk, zákazka na dodanie tovaru/poskytnutie služby/uskutočnenie stavebných prác podľa par. 117 zákona NR SR 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet obstarávania: Rekonštrukcia chodník v obci Sekule.

Viac informácií a podklady k verejnému obstarávaniu nájdete TU v zip súbore. Materiál si stiahnite na svoj pevný disk a následne ho rozbaľte ("rozzipujte"). Súbor možno "rozzipovať" voľne dostupným programom, ktorý si môžete stiahnuť na adrese www.7-zip.org.

Odmena zástupcu starostu obce Sekule

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 25.02.2019


Obec Sekule v zmysle zákona č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa § 25 ods. 7 odmenu zástupcu starostu obce Sekule. Odmena zástupcu starostu sa určuje na sumu 50.- € mesačne.

Verejná vyhláška

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 21.12.2018


Verejná vyhláška rozhodnutie o umiestnení stavby.
„Diaľnica D2, Rozšírenie odpočívadla Sekule, ľavá strana " umiestnenú na pozemku parcela č. 830/5, 830/15, 830/17, 1723/2, 1709, 1710/1, 1711, 1712/1, 1712/2, 1713/1, 1714/1, 1715/1, 176/1, 1717/1 katastrálne územie Sekule, tak ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia, uloženého na stavebnom úrade.

Verejná vyhláška na stiahnutie vo formáte PDF

 

Verejná vyhláška

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 14.09.2018


Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania, týkajúce sa stavby Diaľnica D2, rozšírenie odpočívadla Sekule, ľavá strana... Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Verejná vyhláška

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 11.09.2018


Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania.

Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavieb

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 08.02.2018


Rozhodnutie o umiestnení stavieb - Výstavba rekreačných chát a príslušná infraštruktúra pre stavebníka  J. Krajčír.

Rozpočet obce na rok 2018

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 02.02.2018


Rozpočet na rok 2018

Rozhodnutie - verejná vyhláška (Stavebné úpravy na obojstrannom dialničnom odpočívadle Sekule)

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 25.01.2018


Rozhodnutie - verejná vyhláška - povolenie predĺženia platnosti stavebného povolenia... a zmenu stavby pred dokončením spočívajúcu v zmene termínu ukončenia do 05/2021 na  stavbu Stavebné úpravy na obojstrannom dialničnom odpočívadle Sekule

Verejná vyhláška č. 18/2017

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 15.12.2017


Vec: Zverejnenie registra pôvodného stavu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Kúty. Verejná vyhláška vo formáte PDF je dostupná TU

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Program starostlivosti o lesy pre Lesný celok Moravský Ján na 2017-2026

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 27.11.2017


Schválenie programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Moravský Ján na obdobie rokov 2017-2026 vyhotovený spoločnosťou LH Projekt - SK, s.r.o.. Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Verejná vyhláška

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 30.06.2017


Oznámenie o predĺženie lehoty na rozhodnutie vo veci schválenie programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Moravský Ján na obdobie rokov 2017-2026 (PDF dokument)

KANALIZÁCIA

Kanalizácia - oznamy

Zobraziť všetky »

Upozornenia COVID-19

Koronavirus COVID-19

Zobraziť všetky »

Obecný rozhlas


Hlásenia obecného rozhlasu

Získali sme Pečať
Rozvoja obcí a miest

Naša obec Sekule na základe analýzy hospodárenia z 2927 obcí a miest SR bola vyhodnotená ako „Obec s predpokladom stabilného rozvoja" a získali sme „Pečať Rozvoja obcí a miest", ktorá má tieto výhody:

Ďalšou výhodou je, že tento hodnotiaci systém využíva štátna správa, finančné inštitúcie, a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie žiadateľov o poskytnutie eurofondov.

Pavla Maxianová, starostka

 

Osvedčenie za rok 2017 môžete vidieť TU

 

Osvedčenie za rok 2016 môžete vidieť TU

Osvedčenie za rok 2015 môžete vidieť TU

Úradné hodiny

pondelok: 8,00 - 15,30
utorok: 8,00 - 15,00
streda: 8,00 - 18,00 
štvrtok: nestránkový deň
piatok: 8,00 - 14,00

Obedová prestávka:
12.00 – 12.30

Kontakt:
tel.: +421 034 777 02 11
e-mail: obecnyurad@obecsekule.sk

Podujatia

Sekulské remeselnícke dvory

Nové vo fotogalérii

Sekulský oškvarek

Sekulský oškvarek

Vdovobraní, divadelné predstavenie

Vdovobraní, divadelné predstavenie

Odkaz pre starostu


Virtuálne prehliadky obcí mikroregiónu Šaštínsko

Aktuálne spravodajstvo z regiónu

In-počasie Meteoinfo

Na začiatok


Obec Sekule 2020