Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

Na začiatok

Subnavigácie


Na začiatok

TOPMENU – Úvod

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Zobraziť všetky »

VYBAVTE SVOJE POŽIADAVKY ELEKTRONICKY

 

Najnovšie dokumenty

AKTUALITY

nové - správy pridané za posledné 3 dni

Rôzne

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Kategória: Rôzne | Pridané: 27.05.2020


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Senica dňom 26. 5. 2020.

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov - dokument

Podmienky prevádzky MŠ na obdobie do konca šk. roka 2019/2020

Kategória: Rôzne | Pridané: 26.05.2020


Na základe rozhodnutia zriaďovateľa Obce Sekule a usmernení Ministerstva školstva bude v Materskej škole Sekule obnovená prevádzka od 1.6.2020 za podmienok, ktoré sú popísané v dokumente POKYNY UPRAVUJÚCE PODMIENKY PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY NA OBDOBIE DO KONCA ŠKOLSKÉHO ROKU 2019/2020 (kliknite pre zobrazenie dokumentu).

Informácia ZUŠ

Kategória: Rôzne | Pridané: 21.05.2020


Važení rodičia,

Otvorenie základných umeleckých škôl ešte nie je isté,stále čakáme na presné pokyny, ale predpokladá sa aspoň možnosť individuálnej formy vyučovania-hudobný odbor.

Ak viete, že tento školský rok, počas júna, ešte MÁTE ZÁUJEM, aby vaše dieťa našu ZUŠ navštevovalo, dajte mi prosím vedieť/0915 081 053, zus.sekule@gmail.com, príp. triednemu učiteľovi v ZUŠ.

V prípade, že vaše dieťa nastúpi, je nutné prísť s vyplneným tlačivom Vyhlásenie, ktoré pripájame nižšie.

Ďakujem za pochopenie a spoluprácu.

Mgr. Elena Sedláková, riaditeľka ZUŠ Sekule

Tlačivo Vyhlásenie na stiahnutie

Nástup detí do materskej školy

Kategória: Rôzne | Pridané: 20.05.2020


Na základe usmernenia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodol zriaďovateľ Materskej školy Sekule obnoviť prevádzku od 1.6. 2020. V zmysle usmernení vzniknú určité obmedzenia. Prevádzka MŠ bude od 7,00 do 16,00 hodiny. Zriadené budú 3 skupiny, v ktorých môže byť najviac 15 detí. Deti do skupín budú prijaté podľa poradia kritérií v rozhodnutí ministra školstva. Z toho dôvodu riaditeľstvo MŠ Sekule žiada rodičov o vyplnenie záväznej prihlášky nástupu dieťaťa do materskej školy od 1.6. 2020. Prihlášku si môžete stiahnuť tu.
V prípade, že nemáte pripojenie k internetu, prihlášku si môžete vyzdvihnúť osobne na Obecnom úrade v Sekuliach.
Záväznú prihlášku je potrebné zaslať do 25.5. 2020 na e-mail materskej školy mssekule@azet.sk
O ďalších postupoch, podmienkach, prípadne zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom obecného rozhlasu, webových stránok obce a materskej školy Sekule.

Oznam ZUŠ Sekule

Kategória: Rôzne | Pridané: 13.05.2020


Vážení rodičia,

z kapacitných dôvodov ZUŠ Sekule nebude prijímať nových žiakov na základné štúdium a štúdium pre dospelých,prijímame žiakov do prípravného štúdia v skupinovej forme-výtvarný odbor-MŠ Sekule a MŠ Moravský Svätý Ján a hudobný odbor-1.a 2.ročník ZŠ.

Bližšie informácie o prihlasovaní na t.č. 0915 081 053 alebo mailom na zus.sekule@gmail.com.

Zároveň PROSÍM rodičov o vypísanie zápisného lístka na ďalší rok-pokračovanie súčasných žiakov,toto prihlásenie je ZÁVÄZNÉ.

Vypísaný zápisný lístok oskenujte alebo odfoťte a pošlite na zus.sekule@gmail.com alebo ako mms na t.č.0915 081 053 do 31.5.2020.

Ak nemáte túto možnosť, stačí do sms alebo mailu napísať, že ZÁVÄZNE prihlasujete svoje dieťa na pokračovanie v štúdiu.

Tí, ktorí neodovzdajú zápisný lístok alebo inak nedajú vedieť, nebudú mať možnosť v umeleckom štúdiu pokračovať.

Ďakujeme za pochopenie.

Mgr.Elena Sedláková,riaditelka ZUŠ

Zápisný lístok na ZUŠ na stiahnutie

Cestovný poriadok platný od 10.5.2020

Kategória: Rôzne | Pridané: 06.05.2020


Na základe rozhodnutia TTSK oznamujeme občanom, že s platnosťou od 10.05.2020 (nedeľa) bude verejná pravidelná autobusová doprava prevádzkovaná v prázdninovom režime.
Prechod prímestskej autobusovej dopravy do režimu „pracovný deň, školské prázdniny" je zavádzaný v súvislosti s predpokladaným postupným uvoľňovaním opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu COVID - 19 na celoštátnej úrovni od 06.05.2020 (2. fáza Plánu uvoľňovania opatrení).

Naďalej platí podmienka pre cestujúcu verejnosť a to, že cestujúci v hromadnej doprave musia mať prekrytie tváre, resp. ochranu dýchacích ciest. Taktiež je vhodné:

Podávanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Sekule

Kategória: Rôzne | Pridané: 06.05.2020


Riaditeľka MŠ Sekule, v zmysle § 59 ods.3 zákona SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle §3 ods.2. vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky 308/2009Z.z. a na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 28.4. 2020 a po dohode so zriaďovateľom Obcou Sekule oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2020/2021 sa budú podávať

Elektronicky
od 11. mája 2020 do 31. mája 2020
Rodič/zákonný zástupca si môže žiadosť stiahnuť z webovej stránky MŠ
http://www.mssekule.sk/
vyplnenú a podpísanú žiadosť oboma rodičmi/zákonnými zástupcami odošle ako prílohu na mssekule@azet.sk

Fyzicky
Ak nemá rodič/zákonný zástupca možnosť vytlačiť si žiadosť, môže si ju vyzdvihnúť, prípadne podať na Obecnom úrade Sekule, bez prítomnosti dieťaťa a za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení, dňa 14. mája a 20. mája 2020 v čase od 15:00 do 17:00 hodiny. Vstup len po jednom a v rúšku, vlastné pero, zachovanie odstupu 2 metrov medzi čakajúcimi.
Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 28.4. 2020, sa pri podaní žiadosti potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nevyžaduje. Zákonný zástupca predloží potvrdenie, respektíve vyjadrenie o zdravotnom stave dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách.
Ak rodič/zákonný zástupca do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, bude prijaté na adaptačný pobyt. V prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na diagnostický pobyt.
O spôsobe doručovania rozhodnutí Vás budeme informovať prostredníctvom obecného rozhlasu a webovej stránky materskej školy.
Informácie o podmienkach prijatia dieťaťa do materskej školy a spôsobe podávania žiadostí sú zverejnené na webovej stránke materskej školy.

PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA ZUŠ pre školský rok 2020/2021

Kategória: Rôzne | Pridané: 04.05.2020


Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 28.4.2020 sa prihlášky na štúdium v hudobnom a výtvarnom odbore posielajú do 30. júna 2020.

!!!!!LEN PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM - skupinová forma!!!!
ČIŽE NOVÍ ŽIACI

Výtvarný odbor - škôlkári od 5 rokov z MŠ Moravský Svätý Ján a MŠ Sekule

Hudobný odbor - 1., 2. ročník v ZŠ

Do individuálnej formy hudobného odboru a staršie ročníky základného štúdia/úplne noví/,žiaľ z kapacitných dôvodov neprijímame.

1. elektronicky - vyplnenú prihlášku poslať na mail zus.sekule@gmail.com

2. poštou na adresu školy : ZUŠ Sekule,4.apríla 119,908 80 Sekule

Prijímacie skúšky sa uskutočnia v termíne od 24. augusta 2020 do 10. septembra 2020. Konkrétny termín prijímacích skúšok určí zriaďovateľ do 14 dní od obnovenia školského vyučovania v školách, najneskôr však do 15. augusta 2020. Termín bude uverejnený na stránke obce Sekule,stránke základnej umeleckej školy a verejne dostupnom mieste.

V prípade pokračujúcich žiakov stále platí vypísanie zápisného lístka/príp.záväzné prihlásenie u riaditeľky školy do 31.mája 2020.

V prípade akýchkoľvek nejasností,či otázok kontaktujte 0915 081 053, zus.sekule@gmail.com

Mgr. Elena Sedláková - riaditeľka ZUŠ Sekule

Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole na stiahnutie

Upozornenie pre záhradkárov

Kategória: Rôzne | Pridané: 28.04.2020


OV SZZ Malacky-Pomoravie upozorňuje záhradárov na nálet múch mínerky pórovej na listy cibule, zvlášť na na porasty zo skorých termínov výsadby, alebo z jesených výsevov. V prvom rade upozorňujeme na možnosť prikrývania porastov netkanými textíliami s hmotnosťou17 gramov na m2. Prikrytie by malo trvať asi do druhej polovice mája.

Chemická ochrana za dodržania predpísaného metodického postupu a koncentrácie je možná v týchto dňoch, t.j. v čase masívneho náletu múch mínerky nasledovnými:

V období tesne po odkvitnutí jabloní upozorňujeme na odchyt náletu múch piliarky jabloňovej na vyvesené bile lepové doštičky hlavne na slenečnej strane korún jabloní.
Chemická ochrana proti tomuto mínujúcemu škodcovi jabloní je možná nasledovnými prípravkami:

Zároveň odporúčame sústavné sledovanie jadrovín na výskyt múčnatky a všetkých plodín na výskyt listových vošiek.

27. apríl 2020
Vypracoval: Ing. Alojz Kunštek, predseda OV

Čiastkové zmeny CP

Kategória: Rôzne | Pridané: 16.04.2020


Od 19.04.2020 (nedeľa) dochádza k čiastkovým zmenám cestovných poriadkov. V zmysle platných opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID-19 spoje prímestskej autobusovej dopravy aj naďalej premávajú ako v sobotu. Okrem týchto spojov nad rámec sobotného režimu sú doplnené aj ďalšie spoje vybraných liniek. Prehľad doplnených spojov je uvedený v prílohe. Spolu s prehľadom v prílohe je aj cestovný poriadok linky, ktorá prechádza našou obcou.

Oznam - pracovná pozícia na pošte

Kategória: Rôzne | Pridané: 15.04.2020


Pošta Sekule príjme zamestnanca na zastupovanie doručovateliek. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u vedúcej pošty.

Černanie orechov

Kategória: Rôzne | Pridané: 14.04.2020


V posledných rokoch sa stalo problematrickým dopestovanie zdravých plodov orecha vlašského. Odporúčam nasledovnú postupnosť krokov:
jarné černanie orechov spôsobujú dve choroby

 • Huba Gnomonia leptostyla, alebo Antraknoza orecha
 • Baktéria Xanthomonas junglandis, alebo baktériová škvrnitosť orecha
 • Ochrana: tesne pred kvetom a po kvitnutí orechov aplikovať výkonným postrekovačom najlepšie s dlhou násadou me´dnatý prípravok
  KUPRIKOL 50
  naraz proti obom chorobám

  Letné černanie plodov a červivosť spôsobuje Rhagoletis completa, alebo vrtivka orechová, ktorá prezimuje v larválnom štádiu pod stromami orechov

  Ochrana: z mechanických spôsobov odporúčam najneskôr v máji pokryť zem pod stromom netkanou textíliou, čím sa zamedzí vyletieť vyliahnutým dospelým vrtivkám z pôdy.
  Ďalším opatrením je v máji vyvesiť do koruny orecha žlté lepové dosky na signalizáciu náletu a na odchyt škodcu, minimálne 3-5, prípadne i viac kusov podla velkosti stromu. Lepové dosky je potrebné cca po 3 týždňoch vymieňať.

  Chemická ochrana nasleduje posledný júnový týždeň v 10 -14 dňových intervaloch opakovať do obdobia asi mesiac pred zberom orechov. Odporúčam postupne striedať aj v závislosti na zrážkach nasledovné prípravky vo vyššie uvedrných intervaloch :
  KARATE ZEON 5 CS
  Decis Protech
  SPINTOR
  CALYPSO 480 SC
  Mospilan 20 SP

  Interval postrekov určíme podla početnosti náletu múch odchytených na žltých lepových doskách najlepšie z južnej časti koruny.

  Na jeseň treba napadnuté plody spáliť, spáliť lístie z chorobami napadnutých stromov a mechanicky kultivovať napríklad povrchovým rotavátorovaním pôdu pod stromami, alebo rýlovaním.
  Vela lariev pod stromami je schopná zlikvidovať aj hrabavá hydina -sliepky.

  10.4. 2020

  Vypracoval :
  Ing. Alojz Kunštek
  OV SZZ Malacky-Pomoravie

  Upozornenie pre záhradkárov

  Kategória: Rôzne | Pridané: 14.04.2020


  Upozorňujem záhradkárov na hraničné vývojové štádium pre postrek insekticídom a olejovým prípravkom, obchodný názov Predjarný postrek, čo predstavuje fenologickú fázu ružového púčika. Zdôrazňujem, že tento zásah sa nikdy a a u žiadnej ovocnej dreviny neopakuje!

  Nakolko postupne dokvitajú slivky, mirabelky a ringlóty upriamujem vašu pozornosť na postrek proti piliarke žltej a slivkovej, ktoré v našich podmienkach sú schopné podstatne zdecimovať úrodu slivkovín. Zásah je možné vykonať dostupným prípravkom Decis Protech, ďalej Sanium Ultra, prípadne ak by mal niekto ešte Calypso 480 SC a to v štádiu, keď opadnú posledné biele korunné lupienky kvetov sliviek. Nepodceňujte prosím význam týchto škodcov, ktorí ak dostanú šancu prežiť, v larvárnom štádiu prečkajú leto a zimu a na budúci rok sa vyroja v štádiu múch znova na vaše slivky.

  9.4. 2020

  Vypracoval :
  Ing. Alojz Kunštek, predseda OV SZZ Malacky-Pomoravie

  ZUŠ hľadá učiteľov

  Kategória: Rôzne | Pridané: 09.04.2020


  Základná umelecká škola Sekule súrne hľadá učiteľov predmetov:

  s nástupom od 2. 9. 2020. Pozícia vhodná aj pre študenta.

  Kontakt: Mgr. Elena Sedláková, 0915 081 053, zus.sekule@gmail.com.

  Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

  Kategória: Rôzne | Pridané: 07.04.2020


  Okresné riaditeľstvo  Hasičského a záchranného zboru v Senici vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov od 7. 4. 2020, 12.00 hod. do odvolania.

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  Oznam

  Kategória: Rôzne | Pridané: 01.04.2020


  Oznamujeme občanom, že služba vývoz konárov, drevného odpadu, železa a bielej techniky sa do odvolania nebude poskytovať z dôvodu mimoriadnej situácie. Občania si tieto komodity môžu sami doviesť na zberný dvor, ktorý je otvorený v pondelok až piatok od 14.oo do 15.oo hod. a v sobotu od 09.oo hod. do 14.oo hod.

  Seniori, sme tu pre Vás

  Kategória: Rôzne | Pridané: 31.03.2020


  Odporúčania pre seniorov, ako sa nestať obeťou podvodníkov. Odporúčania si môžete pozrieť TU alebo na samostatnej webstránke venovanej tejto problematike www.prevenciakriminality.sk.

  Upozornenie pre občanov, aby nevypaľovali porasty

  Kategória: Rôzne | Pridané: 20.03.2020


  Marec býva pre hasičov mesiacom so zvýšeným výskytom požiarov v prírodnom prostredí, ktoré vznikajú vypaľovaním porastov, drevín a biologického odpadu. Každý rok počas tohto obdobia zápasia so spaľovaním suchej trávy, lístia a vetví zo stromov. V roku 2019 zaznamenali hasiči až 1677 požiarov, ktoré vznikli dôsledkom takéhoto vypaľovania, čo je oproti roku 2018 nárast až o 71%.

  Ak sa z dôvodu opatrení pre vírus COVID – 19 nachádzate momentálne doma a jarné počasie vás láka von robiť poriadok na dvore a záhrade, nepoužívajte na to oheň! Čím menej budú musieť hasiči zasahovať pri výjazdoch takéhoto charakteru, tým viac ich budeme chrániť. V neposlednom rade – plošné vypaľovanie tráv a porastov môže skončiť pokutou vo výške 331 eur, pre podnikateľov sa suma môže vyšplhať až do výšky 16 596 eur. Nikto však v momentálnej situácii nechce rozdávať, ani dostávať pokuty.

  Apelujeme preto na občanov, aby sa takejto činnosti vyhli.

  Pálením zeleného odpadu, keď nad obcou sa vznáša mračno bieleho zapáchajúceho a škodlivého dymu, dochádza k porušeniu Občianskeho zákoníka. Zákon o ochrane pred požiarmi zase hovorí, že sa nesmie zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a že sa nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov, a pododbne. 

  V PRÍPADE, AK NEZODPOVEDNÍ OBČANIA SPÔSOBIA POŽIAR, HROZÍ IM OKREM POKUTY AJ TRESTNÉ STÍHANIE! 

  Dávid Maxian
  Preventivár – DHZ Sekule

  Poďakovanie

  Kategória: Rôzne | Pridané: 20.03.2020


  Starosta obce chce zatiaľ aspoň touto formou verejne poďakovať všetkých obetavým ľuďom, ktorí obci pomáhajú v snahe znižovať následky šírenia koronavírusu. Chce poďakovať všetkým krajčírkam, im pomocníčkam, ľuďom ktorí poskytli akýkoľvek materiál na výrobu rúšok, zamestnancom obce, pomocníkom pri rozvoze rúšok i osobám, ktoré sa starajú o informovanie našich občanov. Veľké poďakovanie patrí všetkým zamestnancom potravín, pekárne, zamestnancom Obecného úradu a pošty, ktorí sú najviac ohrozenou skupinou obyvateľstva Patrí Vám moje veľké ďakujem.

  Dovolím si povedať, že tento týždeň našu obec spojil viac ako nikdy predtým. Verím, že spoločne to disciplinovanosťou a zodpovednosťou zvládneme. Ešte raz veľké poďakovanie všetkým ktorí pomohli pri zhotovovaní ochranných rúšok, ich distribúcii a informovaní verejnosti. Ostatných občanov poprosím, aby ocenili prácu našich dobrovoľníkov aspoň tým, že predmetné rúška budú zodpovedne nosiť na verejných priestoroch a dbať tak o svoje zdravie ako ozdravenie aj ostatných občanov.

  K dnešnému dňu sa nám podarilo doručiť 906 ochranných rúšok pre všetky osoby nad 40 rokov. Cez víkend sa pokúsime rozniesť aj informačné letáky najmä pre staršiu generáciu priamo do schránok. Všetky informácie sa snažíme uverejňovať či už na oficiálnej facebookovej aj webovej stránke obce.

  Na záver chcem poďakovať aj všetkým našim podnikateľom, ktorí sponzorsky prispeli či už finančne, alebo materiálne.

  Ďakujem, ešte raz všetkým tým, ktorí zodpovedne pristúpili k súčasnej situácii a nehanbia sa nosiť rúška na verejnosti, nech sa Hanbia tí, ktorí rúška nenosia: Neohrozujú len seba, ale aj nás ostatných!!!

  Prajem nám všetkým veľa zdravia do ďalších dní a disciplinovanosťou túto situáciu zvládneme.

  S prianím všetkého dobrého

  Adrian Krajčír - starosta

  Upravené hodiny pošty

  Kategória: Rôzne | Pridané: 20.03.2020


  Vedúca pošty Sekule oznamuje občanom, že od 23.3.2020  až do odvolania bude pošta otvorená nasledovne:

  Pondelok:            8,00 – 12,00

  Utorok:               8,00 – 11,00

  Streda:              12,00 – 16,00

  Štvrtok:              8,00 – 12,00

  Piatok:                8,00 – 12,00

  Oznam cestujúcim prímestskej dopravy

  Kategória: Rôzne | Pridané: 18.03.2020


  Z rozhodnutia TTSK premáva prímestská doprava od 18.3.2020 do odvolania v prac. dni v medzisviatkovom režime, t.j. ako v posilnenú SOBOTU. Okrem bežných sobotných spojov premávajú naviac aj ďalšie spoje. Úplnú informáciu nájdete TU v PDF dokumente.

  Upozornenie pre občanov

  Kategória: Rôzne | Pridané: 18.03.2020


  Upozorňujeme občanov, že po susedných obciach sa pohybujú pracovníci Slovenskej revíznej a servisnej spoločnosti, ktorí navštevujú domácnosti a ponúkajú revízie plynových rozvodov. Obec sa dištancuje od spolupráce s touto spoločnosťou. Všetky úkony a aktivitu vykonávajú čisto súkromne. Využitie ich služieb je na vlastnú zodpovednosť občanov.

  Oznam Slovak Lines

  Kategória: Rôzne | Pridané: 16.03.2020 | Zmenené: 18.03.2020


  Od 17. 03. 2020 (utorok) do odvolania budú spoje na všetkých prímestských linkách Slovak Lines, a.s. premávať podľa cestovných poriadkov platných pre sobotu.

  MO SRZ Sekule-Moravský Svätý Ján oznamuje

  Kategória: Rôzne | Pridané: 16.03.2020


  MO SRZ Sekule-Moravský Svätý Ján oznamuje občanom, že dňa 28.3.2020 tj. sobota ruší predaj rybárskych lístkov do odvolania.

  Obmedzený režim na Obecnom úrade v Sekuliach

  Kategória: Rôzne | Pridané: 09.03.2020


  Obecný úrad bude od 10. 3. 2020 do odvolania pracovať v obmedzenom režime. Prosíme občanov, aby návštevu OU obmedzili len na vybavenie nevyhnutných záležitostí. Ostatné záležitosti prosíme vybavovať.

  e-mailom na: obecnyurad@obecsekule.sk, prípadne na t.č. 034/777 0211. Využite možnosť platenia poplatkov cez internet banking.

  Zvážte svoju účasť na spoločenských podujatiach. Zvážte rodinné a iné oslavy, diskotéky, divadelné predstavenia.

  Dbajte na hygienu !!!

  Žiadame Vás o pochopenie situácie, nepanikárenie a spoluprácu.

  OZNAM | Zdravotná dokumentácia presunutá na OZ BSK

  Kategória: Rôzne | Pridané: 26.02.2020


  Oznamujeme občanom, že na základe rozhodnutia Bratislavského samosprávneho kraja všetka zdravotná dokumentácia ambulancie MUDr. Bobeka bude v tomto týždni prevezená na odbor zdravotníctva Bratislavského samosprávneho kraja (OZ BSK).
  Odbor zdravotníctva Bratislavského samosprávneho kraja zajtra 25. februára rozhodne o pridelení občanov našej obce do jednotlivých ambulancií všeobecných lekárov v Malackách, rozdelenie bude podľa ulíc, v ktorých občania bývajú.

  Postup pri vyžiadaní zdravotnej dokumentácie (zdravotnej karty) pri individuálnom prechode k novému všeobecnému lekárovi je nasledovný, toto sa týka len pacientov ktorí si sami nájdu nového všeobecného lekára:

 • Kontaktovať resp. navštíviť nového lekára (novú ambulanciu)
 • Na základe žiadanky si nový lekár sám vyžiada doručenie zdravotnej dokumentácie pacienta priamo do svojej ambulancie, t. z. že pacient si sám zdravotnú kartu nežiada, robí do za neho nový lekár.
 • Ostatní občania, ktorým určí lekára bratislavský samosprávny kraj, nemusia ihneď navštíviť jeho ambulanciu, stačí tak urobiť až v prípade zdravotných ťažkostí, potreby predpísania liekov a pod.
 • Zmeny cestovných poriadkov od 15.12.2019

  Kategória: Rôzne | Pridané: 06.12.2019


  Oznam

  Kategória: Rôzne | Pridané: 03.12.2019


  Obec Sekule oznamuje občanom, že telefónne číslo 034/7770108 je z prevádzkových dôvodov zrušené. Dovolať sa môžete na telefónne číslo 034/7770211.

  Seniori, hľadáte radu?

  Kategória: Rôzne | Pridané: 23.08.2019


  Národný projekt MV SR "Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete".

  Stali ste sa obeťou trestného činu? Podvodu? Násilia? Krádeže?

  Informačná kancelária pre obete Trnava

  Klientske centrum OU, Kollárova 8, Trnava

  Úradné hodiny PO-ŠT 8.00 - 15.00, PIA 8.00 - 14.00

  033 556 47 09, npobete@minv.sk

  Slovak Lines - nové cestovné poriadky

  Kategória: Rôzne | Pridané: 08.10.2018


  POZOR ZMENA! Od 14. 10. 2018 platia nové cestovné poriadky pre REGIONÁLNU DOPRAVU. Cestovné poriadky sú v prílohe.

  Upozornenia COVID-19

  Koronavirus COVID-19

  Zobraziť všetky »

  Obecný rozhlas


  Hlásenia obecného rozhlasu

  Získali sme Pečať
  Rozvoja obcí a miest

  Naša obec Sekule na základe analýzy hospodárenia z 2927 obcí a miest SR bola vyhodnotená ako „Obec s predpokladom stabilného rozvoja" a získali sme „Pečať Rozvoja obcí a miest", ktorá má tieto výhody:

  Ďalšou výhodou je, že tento hodnotiaci systém využíva štátna správa, finančné inštitúcie, a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie žiadateľov o poskytnutie eurofondov.

  Pavla Maxianová, starostka

   

  Osvedčenie za rok 2017 môžete vidieť TU

   

  Osvedčenie za rok 2016 môžete vidieť TU

  Osvedčenie za rok 2015 môžete vidieť TU

  Úradné hodiny

  pondelok: 8,00 - 15,30
  utorok: 8,00 - 15,00
  streda: 8,00 - 18,00 
  štvrtok: 8,00 - 15,00
  piatok: 8,00 - 14,00

  Obedová prestávka:
  12.00 – 12.30

  Kontakt:
  tel.: +421 034 777 02 11
  e-mail: obecnyurad@obecsekule.sk

  Podujatia

  Sekulské remeselnícke dvory

  Nové vo fotogalérii

  Sekulský oškvarek

  Sekulský oškvarek

  Vdovobraní, divadelné predstavenie

  Vdovobraní, divadelné predstavenie

  Odkaz pre starostu


  Virtuálne prehliadky obcí mikroregiónu Šaštínsko

  Aktuálne spravodajstvo z regiónu

  In-počasie Meteoinfo

  Na začiatok


  Obec Sekule 2020