Erb

Obec Sekule

web: http://www.obecsekule.sk
Dátum tlače: 31.10.2020

Samospráva » Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra obce

Orgánmi obce Sekule sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.


Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo obce Sekule je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Starosta obce Sekule je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány (podľa potreby, alebo ak to vyplýva z osobitného právneho predpisu):
komisie obecného zastupiteľstva a to:

  • Komisia finančná, sociálna a správy obecného majetku
  • Komisia verejného poriadku, životného prostredia a vybavovania sťažností
  • Komisia vzdelávania, mládeže a športu
  • Kultúrna komisia
  • Komisia stavebná, bytová a územného rozvoja
  • Komisia na ochranu verejného záujmu

- obecný úrad v Sekuliach
- obecný požiarny zbor v Sekuliach

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce Sekule, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.

Termíny zasadnutí OZ v roku 2020

- 18.00 hod.

19.02.2020 - streda
22.04.2020 - streda
24.06.2020 - streda
23.09.2020 - streda
16.12.2020 - streda