Preskočiť na obsah

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zverejnené 4.7.2022.

Kategória

OR HaZZ Senica vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Senica od 1. júla 2022, 12:00 hod. do odvolania.

Foto: HaZZ

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti .

V danom období sa napríklad zakazuje najmä fajčiť, odhadzovať horiace či tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Taktiež je zakázané vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov a spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Zákaz sa tiež týka zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru a kde hrozí nebezpečenstvo jeho šírenia. Hasiči zároveň pripomínajú povinnosti vlastníkom, správcom, užívateľom alebo obhospodarovateľom lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom. Pre okres Bratislava zatiaľ čas zvýšeného nebezpečenstva vyhlásený nebol.