Preskočiť na obsah

NOVOROČNÝ PRÍHOVOR STAROSTU OBCE SEKULE– 2022

Zverejnené 1.1.2022.

Kategória

Vážení spoluobčania, len pár okamihov ubehlo od rozlúčky s rokom 2021, od ktorého sme všetci očakávali a dúfali, že ukončí pliagu menom Covid, ktorá zmenila život hádam každému z nás. Napriek prvotným pochybnostiam, už hádam nikto nepochybuje, že tu skutočne je, pocítili sme to na sebe, na svojich blízkych, v lepšom prípade prebehlo ochorenie ľahším priebehom, v horšom prípade ťažším a najhoršie sa to dotklo rodín, ktorých v dôsledku tejto choroby opustili ich blízky.


Bohužiaľ ako pridružený znak tejto doby vnímam, že sa medzi ľuďmi začala šíriť podráždenosť, nervozita, nevraživosť v niektorých momentoch prerastajúca do zvýšenej agresivity. Z toho nespočetného množstva príkazov, nariadení, vyhlášok upravujúcich a obmedzujúcich slobodný pohyb našich občanov začíname byť zmätení. To čo včera platilo dnes už neplatí a príkazy a nariadenia si vzájomne protirečia a preto už naozaj nevieme čomu veriť. V tomto smere Vás však chcem poprosiť o jediné, neprestaňme byť ľuďmi, nerozdeľujme sa na očkovaných a neočkovaných. Podobná segregácia tu už v minulosti bola a neviedla k ničomu dobrému. Začnime konečne pomalými krokmi v sebe obnovovať láskavosť, prívetivosť a ochotu, ktorá je v nás a bola potlačená strachom, ktorý šíril Covid. Táto choroba tu zjavne bude a my sa s ňou musíme naučiť žiť. Nechcem, aby sa tento príhovor niesol len v duchu Covidu, preto chcem poukázať aj na to, že napriek tomu, že je tu medzi nami, naša obec v roku 2021 napredovala a v priebehu roka sa nám podarilo uskutočniť nasledujúce projekty.


✅ Začiatkom roka sa dokončila rekonštrukcia chodníkov od Cintorína až po ul. Štúrovu.
✅ Podarila sa zrealizovať ďalšia časť rekonštrukcie osvetlenia tried ZŠ na ktorú sme získali dotáciu 40 000€.
✅ V súčasnej dobe sa blíži kolaudácia bytového domu za školou vďaka spoločnosti Atops Development a tým vzniknú ďalšie možnosti na bývanie v lokalite za Základnou školou.
✅ Vďaka dotácii z participatívneho rozpočtu TT SK bola suma 5000€ použitá na výmenu dopadovej plochy na detskom ihrisku v MŠ a taktiež sa realizoval projekt učebňa v prírode v obdobnej výške dotácie ktorý realizovala ZŠ.
✅ Poďakovanie patrí i poskytnutej pomoci firmou MZT s.r.o. p. Zaica, vďaka ktorému sa podarilo zrealizovať odvodnenie peknej ulice.
✅ Najväčším lákadlom návštevníkov v našej obci sa od leta stala oddychová plocha detského ihriska, ktoré navštevujú občania z okolitých obcí i miest. V rámci skrášlenia tohto areálu sa vybudovala aj nová časť chodníkov k autobusovej zastávke.
✅ Prebieha rekonštrukcia hasičskej zbrojnice a pevne veríme, že v tomto roku bude Hasičňa odovzdaná do užívania už v aj novom kabáte.
✅ V lete sme vybudovali sieť vodovodu na cintoríne, aby sme uľahčili starostlivosť o hrobové miesta najmä pre našich starších spoluobčanov a návštevníkov cintorína.
✅ Z dôvodu potreby navýšenia kapacity Materskej školy sa upravili nové priestory pre potreby MŠ a vybudovali sa dve nové triedy pre Školský klub Základnej školy z prostriedkov obce Sekule.
✅ Využili sme šancu a do našej obce sme požiadali o osadenie Z-Boxu na doručovanie zásielok, ktorá sa teší rovnako plnému využitiu.
✅ V rámci skrášlenia okolia Materskej školy sme boli úspešný i s projektom Zelená oáza, vďaka získanej dotácii 4250€ sa podarilo kompletne zrevitalizovať priestor pri MŠ.
✅ V októbri sa dokončila ďalšia etapa rekonštrukcie chodníkov v našej obci od kostola po Družstvo, kde sa prepojili na stávajúcu časť chodníka na železničnú stanicu.
✅ Získal som dotáciu aj s nadácie Allianz na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti v našej obci a vďaka jej podpore 4000€ sa nám podarilo zabezpečiť dva merače rýchlosti a dve svetelné zariadenia na priechody pre chodcov pri Jednote.
✅ Z dôvodu zlepšenia prejazdnosti komunikácie popri ZŠ prišlo k jej rozšíreniu na rozmer, ktorý už spĺňa technické normy, zároveň prišlo k rozšíreniu kapacity parkovacích miest na parkovacej ploche pri MŠ.
✅ V predchádzajúcom roku sa mi podarilo splniť sľub, čo som dal pred voľbami a bol dokončený a do prevádzky uvedený bezpečný prechod pre chodcov Štúrova – I/2.
✅ Rekonštrukciou prešla aj ulica Pekná, ktorá dostala nový šat, a tým zlepšila komfort prejazdu po tejto komunikácii a zároveň predĺžila jej životnosť.
✅ V týchto týždňoch sa už ukončuje projekt Modernizácie odborných učební v ZŠ Sekule, vďaka ktorému dostanú naše deti novo vybavené triedy technickej učebne, chemicko-biologickej a jazykovej učebne s množstvom technických pomôcok a knižných titulov.
✅ Posledným úspešným projektom, ktorý sa mi podarilo dotiahnuť do úspešného konca pár dní pred vianocami bolo podpísanie zmluvy o poskytnutí dotácie 49400€ na výstavbu úplne nového detského ihriska i na Rádku. Verím, že v tejto oblasti budú deti našich občanom plne uspokojené na niekoľko rokov dopredu.

Toto bol len stručný výpis vecí, ktoré sa už podarilo zrealizovať, bohužiaľ nie zo všetkými žiadosťami sme tak úspešný. Preto som Vás aj v úvode príhovoru Vás vyzval, aby sme sa nedali zlomiť súčasnými opatreniami, jednoducho sa im musíme prispôsobovať, ale naďalej žiť a fungovať. V tomto roku očakávam rovnaké množstvo práce, ktorá nás ešte čaká.

Z tých najväčších uvediem aspoň tieto:
👉 Výmena strechy na bytovke 1001 z dôvodu jej havarijného stavu bohužiaľ ako neplánovaná investícia z dôvodu nekvalitného vyhotovenia, kde nás asi bude čakať i súdny spor so zhotoviteľom.
👉 Malo by sa začať s výstavbou nového obecného úradu aj s 21 bytovými jednotkami a zároveň už by nič nemalo brániť ani začatiu výstavby sľubovaného domova seniorov.
👉 V pláne máme pokračovať v rekonštrukcii poslednej časti stávajúcich chodníkov od Pekárne pozdĺž cesty I/2, podľa finančných možností obce vzhľadom na neplánovú opravu strechy bytovky.
👉 Rekonštrukciu by si určite zaslúžil i hlavný kríž na cintoríne.
👉 V súčasnosti máme podané ďalšie žiadosti na dotácie na zberný dvor, vodozádržné opatrenia v centre obce, dovybavenie domácností kompostérmi, rekonštrukciu interiéru Kultúrneho domu a od roku 2019 žiadosť v posudzovaní na vybudovanie nultej etapy chodníkov a parkovacích miest popri Škole.

Z tohto výpočtu sami uznáte že i tento rok bude pre nás všetkých náročný, ale verím že jeho výsledok bude pre nás všetkých prínosom. Preto Vás chcem všetkých požiadať, keď môžete snažte sa aj vy svojou mierou pomôcť pri realizovaní krajšej obce Sekule. Už len váš pozitívny postoj k životu, ľudskosť, ochota pomôcť, pomôže vytvárať podmienky pre pokojný a radostný život v našej obci bez hádok, nesváru a závisti.

Na záver zopár štatistických údajov z našej obce ku dňu 31.12.2021 je počet prihlásených obyvateľov v obci Sekule 1.736 z toho 870 žien a 866 mužov. V roku 2021 sa narodilo – 12 detí z toho 8 dievčatká a 4 chlapcov, bohužiaľ nás opustilo 31 obyvateľov z toho 15 žien a 16 mužov. Novo prihlásených je 40 obyvateľov a rovnaký počet sa aj odsťahoval.

Využívam túto príležitosť veľmi pekne sa poďakovať všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľadeniu našej obce. Chcem sa touto cestou zároveň poďakovať i všetkým podnikateľom pôsobiacich v našej obci, ktorí nikdy neodmietli moju žiadosť o pomoc a rovnako tak verím, že sa tak deje i zo strany obce voči nim.

Na úplný záver mi dovoľte v prvý deň nového roku zaželať Vám v mene svojom aj v mene poslancov obecného zastupiteľstva v roku 2022 hlavne pevné zdravie. Chcem popriať nám všetkým, aby rok 2022 bol už konečne rokom návratu občanov do bežného života, bol rokom obnovenia rodinných a spoločenských stretnutí a rokom stabilizovania pracovných príležitostí a pre všetkých občanov aj rokom spokojnosti, harmónie a prosperity. Prajem preto nám všetkým v roku 2022 ešte raz veľa zdravia, šťastia, pokoja a radosti.

Mgr. Adrián Krajčír