Preskočiť na obsah

NOVOROČNÝ PRÍHOVOR STAROSTU OBCE

Zverejnené 1.1.2024.

Kategória

Milí spoluobčania,

V týchto chvíľach v nás ešte doznieva pokojná atmosféra vianočných sviatkov a osláv Nového roka strávených v kruhu rodiny i priateľov. Prajem si, aby tieto vzájomné pozitívne prejavy lásky, úcty, spolupatričnosti a úprimných želaní všetkého dobrého v nás rezonovali aj počas celého roka 2024.

Keďže prvý deň v roku je aj najvhodnejším bilancovaním toho roka uplynulého dovoľte mi, aby som i ja v tento deň bilancoval úspechy i neúspechy, ktoré sa podarilo spoločným úsilím vedenia obce dosiahnuť. Z hľadiska investičných akcií je za nami veľmi hektický /náročný/ rok ukončených úspešných projektov,
ktoré postupne začínajú našu obec pretvárať do krajšieho svetla a obrazu budúcnosti.

Medzi najväčšie ukončené projekty v minulom roku s ktorými sa môže naša obec pochváliť sú:

✅ Ukončenie Vodozádržných opatrení v centre obce spojených aj s kompletnou výsadbou zelene v jej širokom okolí z dotácie Ministerstva životného prostredia.

✅ Výstavba prístavby materskej školy a tým zabezpečenie navýšenie kapacity Materskej školy pre budúce generácie a našich občanov o 25 detí z dotácie Ministerstva investícii a regionálneho rozvoja.

✅ Dobudovali sme ďalšie detské inkluzívne ihrisko „Rodinka“ z dotácie Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny.

✅ Ukončili sme projekt sociálneho odborného poradenstva pre osoby zo širokého okolia z projektu Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny.

✅ Získali sme prostriedky na rozvoj obce z dotácie Ministerstva investícii a regionálneho rozvoja na podporu riešenia migračných výziev počas vojny na Ukrajine.

✅ Uskutočnila sa úprava parku a okolia cintorína vybudovaním oddychovej zóny z dotácie Slovenskej agentúry životného prostredia.

✅ Zavŕšila sa snaha o zlúčenie našich škôl – Základnej, Základnej umeleckej a Materskej školy pod jeden subjekt Spojenú školu Sekule, pričom táto bola rovnako úspešná v niektorých projektoch a asi najvýznamnejším bolo získanie dotácie na rekonštrukciu havarijného stavu telocviční.

✅ Prebehla kompletná rekonštrukcia cesty pred Obecným úradom a dobudovala sa ďalšia etapa nových chodníkov aj s premostením pre peších smerom na Číkovisko.

✅ Finišujeme s budovaním tak dlho chýbajúcej atletickej dráhy v areály Spojenej školy z dotácie Fondu na podporu športu.

A mohol by som ešte v tomto odpočte pokračovať v predstavovaní ďalších menších projektov realizovaných
z iných dotačných zdrojov, ktoré nám výrazne pomáhajú šetriť finančné zdroje nášho obecného rozpočtu.

Za tento rok sa podarilo získať finančné zdroje pre našu obec z dotačných výziev vo výške cez 2 mil. €. Aj vďaka takto úspešným projektom sa podarilo majetok našej obce od decembra 2018 do roku 2023 viac ako zdvojnásobiť. Tento stav potvrdzuje správnosť smerovania a budovania našej obce. Len vďaka úspešným projektom a získavaniu dotácii, naša obec dokáže odolávať a zvládať nedostatočné financovanie samospráv
zo strany štátu a napriek tejto situácii sa nám darí zveľaďovať našu obec. Vďaka prijatým opatreniam a získaným dotáciám sme preto neboli nútení v tomto roku pristúpiť ako jedna z mála obcí k zvyšovaniu daní, ani poplatku za odpady ani o cent.

Nie všetky veci nám však vychádzajú tak, ako by sme si želali. Stále sa nám nedarí získať stavebné povolenie na schválený projektový zámer vybudovania 30 – klientového zariadenia sociálnych služieb pre našich seniorov, nepodarilo sa nám získať súhlas obce Moravský Svätý Ján k rozšíreniu vybudovania kanalizačnej siete do oblasti Šutrovňa, neboli sme úspešný ani pri získaní dotácie na zberný dvor, zakúpeniu kompostérov pre každú domácnosť, rovnako tak žiadosť o vybudovanie cyklistickej pumtrackovej dráhy pre,mladších nebola kladne hodnotená a iné.

Práve Nový rok je tým správnym dňom nastavenia si cieľom, ktoré chceme naplniť. A čo nás teda v tomto,roku 2024 určite čaká?

Snaha o udržanie veľmi dobrej finančnej kondície našej obce, zapájanie sa doďalších projektov smerujúcich k zveľadeniu obce, jej majetku a poskytnutia kvalitnejších služieb pre našich
občanov. V súčinnosti s farským úradom sa snažíme o získanie dotácie na financovanie projektovej dokumentácie potrebnej na začatie rekonštrukcie celého areálu „Kapličky“ v centre obce. Z vlastných zdrojov plánujeme rekonštrukciu budovy bývalej malej jednoty na zdravotné stredisko i s ubytovacím priestorom pre lekárov a zároveň veríme, že na koniec roka 2024 sa dočkáme i kolaudácie nových priestorov Obecného úradu a bytového domu.

V tomto momente je to však len čas plný očakávaní, čo prinesie nasledujúcich 12 mesiacov. Osobne tento čas vnímam ako 365 vzácnych a neopakovateľných príležitostí, ako naplniť svoje túžby a pracovné ciele.

Zo skúseností však vieme, že v živote nič neprichádza samovoľne, ale o pozitívne zmeny v našich životoch sa musíme osobne usilovať. Čím viacej ochotných ľudí sa dokáže spojiť pre blaho obce, tým skorej pozitívny cieľ jej zveľaďovania dokážeme naplniť. Využívam preto i túto príležitosť poďakovať sa všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľadeniu našej obce, obohateniu jej kultúrneho i duchovného života, pretože budúcnosť obce je hlavne vo vašich rukách.

Je za nami rok plný mnohých úspechov, ale aj prekážok. Ostali i nevyriešené veci, avšak nejde vždy všetko tak rýchlo, ako by sme si priali. Pevne verím, že vďaka húževnatej práci a stanoveniu správnych priorít dokážeme spoločne našu obec naďalej budovať do krásy.

Dovoľte mi hneď v úvode Nového roka 2024, zaželať Vám v mene svojom aj v mene poslancov obecného zastupiteľstva prianie pevného zdravia, veľa úspechov v pracovnom i osobnom živote pokoja a harmónie, a aby naša obec mala čo najviac spokojných občanov.

Tradične uvediem zopár štatistických údajov z našej obce ku dňu 31.12.2023 – počet prihlásených obyvateľov v obci Sekule 1.729 z toho 860 mužov a 869 žien.

V roku 2023 sa narodilo 8 detí, z toho päť dievčat a traja chlapci, bohužiaľ nás opustilo 19 obyvateľov, z toho osem mužov a jedenásť žien.

Novo prihlásených je 51 obyvateľov a 43 sa odsťahovalo.

Na záver Vás chcem čo najsrdečnejšie pozvať od 16 hod. do centra obce na stretnutia s priateľmi a známymi za zvukov doznievajúcich vianočných melódii, kde bude k dispozícii občerstvenie. Vyvrcholením spoločného stretnutia o 17:00 hod. bude každoročný ohňostroj, ktorý nám symbolicky otvorí bránu do Nového roka.

To Vám želám z celého srdca.

Mgr. Adrian Krajčír