Preskočiť na obsah

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ: Predaj jednoizbového bytu v Sekuliach

Zverejnené 25.4.2024.

Kategória

Obec Sekule vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj 1-izbového bytu, ktorý sa nachádza v bytovom dome č. 118, katastrálne územie Sekule. Minimálna požadovaná kúpna cena bytu je stanovená na 64 500 eur. Uchádzači musia zložiť finančnú zábezpeku vo výške 2 000 eur, ktorá musí byť pripísaná na účet vyhlasovateľa najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie návrhov.

Dôležité dátumy pre súťaž:

  • Vyhlásenie súťaže: 17.04.2024
  • Možnosť obhliadky nehnuteľnosti: 22.04.2024 do 15.05.2024
  • Ukončenie predkladania návrhov: 20.05.2024 o 11:00 hod.
  • Otváranie obálok a vyhodnotenie súťaže: 20.05.2024 o 13:00 hod.
  • Informácia pre neúspešných uchádzačov: do 31.05.2024
  • Uzavretie kúpnej zmluvy s úspešným uchádzačom: do 30.06.2024

Kritériom pre hodnotenie predložených návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnosti najvyšších ponúknutých cien sa medzi takýmito návrhmi rozhodne losovaním.

Podmienky súťaže:

  • Súťaž môže byť zrušená alebo predĺžená bez výberu návrhu.
  • Návrhy musia byť podané v lehote a v súlade s podmienkami súťaže.
  • Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

Bližšie informácie sú k dispozícii osobne na obecnom úrade, telefonicky na čísle 034/ 7770 211 alebo mailom na obecnyurad@obecsekule.sk.

Dokument s plnými detailmi súťaže, vrátane všetkých pravidiel a podmienok, je dostupný na stiahnutie nižšie.