Preskočiť na obsah

Posledné zastupiteľstvo a útoky na nás ma donútili zamyslieť sa nad…(ak sa hovorí A, nutné je povedať aj B)

Zverejnené 27.6.2024.

Kategória

Keď sa v roku 2019 prvýkrát objavil zámer vybudovať logistický park v Sekuliach, stretol sa s výrazným odporom od niekoľkých občanov. Títo ľudia vtedy vyjadrovali obavy týkajúce sa ochrany prírody, zdravia a ďalších otázok. Hoci ich úsilie, často založené na neúplných alebo nepresných informáciách, viedlo k zmareniu pôvodného návrhu, s odstupom času môžem povedať, že tento neúspech bol v konečnom dôsledku pozitívnym krokom. A rád by som im za to vlastne poďakoval.

Dnes, po intenzívnych konzultáciach a rokovaniach, sa nám (mám na mysli starostovi obce a poslancom) podarilo upraviť zámer do podoby, ktorá je nielen prospešná pre obec, ale aj citlivo zohľadňuje potrebu ochrany prírody. Vďaka tomu môžeme predstaviť moderný a ekologicky zodpovedný strategický park, ktorý podporuje inovácie, vedu a výskum, pričom zachováva významné zelené plochy a rekreačné zóny. (Plocha strategického parku so zastavanosťou max 50% t.j. 50ha)

Čo ma však núti zamyslieť sa, je otázka, čo vlastne títo občania, ktorí tak vehementne protestovali proti projektu v roku 2019, urobili pre ochranu prírody od tej doby? Počas týchto piatich rokov mali nespočetné príležitosti prispieť k zlepšeniu životného prostredia v našej obci. Mohli iniciovať alebo podporovať rôzne ekologické projekty, zalesňovanie či iné iniciatívy na ochranu prírody. Avšak nevidel som, že by niektorý z týchto kritikov aktívne pracoval na týchto cieľoch. Dokonca sa ani nezúčastnili na tak jednoduchom no dôležitom podujatí, ako je jarné upratovanie obce.

Navyše, teraz sa opäť objavujú zavádzajúce články a komentáre na sociálnych sieťach, ktoré úplne opomínajú minuloročnú verejnú prezentáciu projektu, kde bol projekt predstavený ako jeden celok a nebol zameraný len na logistiku. Tieto články sa snažia pobúriť čo najviac ľudí šírením poplašných správ a prezentovaním len negatívnych aspektov. Zaujímavé je, že títo istí ľudia vystupovali aj proti vodozádržným opatreniam, ktoré sme úspešne realizovali. A teraz sa môžeme všetci pozrieť, ako tento projekt nádherne oživil okolie kostola.

Poslanci spolu s pánom starostom a hlavným kontrolórom sa aktívne zapojili do komunikácie s investorom a venovali desiatky hodín svojho voľného času, aby zabezpečili, že projekt bude zohľadňovať ekologické požiadavky a prospech komunity. Spoločne sme pracovali na tom, aby sme do územného plánu dostali záväzné opatrenia na ochranu prírody. Pán starosta sám inicioval konzultácie s CHKO Záhorie, aby sme zabezpečili, že všetky naše iniciatívy budú v súlade s ochranou prírody a environmentálnymi štandardmi. Podarilo sa nám upraviť zámer tak, aby zahŕňal konkrétne kroky a riešenia, ktoré majú pozitívny dopad na životné prostredie. Ochránili sme lokalitu “jazierka” a tiež hlavného jazera (oblasť 150ha t.j. 60% územia), zaviedli sme zelené plochy, podporujeme ekologickú dopravu a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Tento prístup nám umožňuje chrániť prírodu a zároveň prinášať inovatívne riešenia, ktoré budú prínosom pre celú komunitu. Vzniknú tiež nové plochy, na ktorých sa bude realizovať výstavba, nielen v lokalite Mláky.

Odporcovia si možno neuvedomujú, že zamedzením tohto zámeru bude práve značná časť lokality “jazierka” ohrozená, pretože súčasný regulatív povoluje výstavbu. Našim pričinením a po konzoltácii s CHKO Záhorie došlo k zmene a úplnému zamedzeniu akejkoľvek výstavby v tejto lokalite, pričom sú povolené maximálne náučné chodníky. Týmto krokom sme dosiahli reálnu ochranu biotopu mokradí. Odporúčam si naštudovať záväzný dokument, aby pochopili, čo táto zmena prináša.

Ďalšou z priorít bolo riešenie dopravy, aby bola obec dopravou minimálne dotknutá. Dopravná obsluha parku bude zabezpečená novou križovatkou na ceste I/2 medzi Sekulami a diaľničnou križovatkou D2-Kúty, a obslužnou komunikáciou po vonkajšom obvode parku. Projekt ráta aj s posilnením diaľničného odpočívadla Sekule, ktoré bude slúžiť na dopravné a technické vybavenie.

Naša obec sa stala tvrdým oponentom a regulátorom zámeru, lebo záujmy obce sú pre nás prioritou. Aby sme dali najavo, že sme rovnocenným partnerom v rokovaniach, aktívne sme pracovali na tom, aby sme chránili záujmy našej komunity a prírody, a dohliadali na vám odprezentovaný zámer.

Naša obec sa na rozdiel od oponentov reálne snažila a snaží zapájať do environmentálnych projektov a stále sa snaží dávať prírode to, čo sme jej všetci roky brali. Jedným z hlavných benefitov projektu bude navrátenie a celkové zhodnotenie lokality hlavného jazera pre účely rekreácie, športu, rybolovu a mnohých ďalších aktivít. Takže, ak budete počuť zasa sci-fi fámy o zavezení jazier, len sa pousmejte, pretože to je z akéhokoľvek hľadiska nerealizovateľné.

Je dôležité, aby sme sa zamerali na pozitívne výsledky a skutočný prínos pre našu obec. Preto vítam možnosť diskutovať a hľadať riešenia, ktoré budú prospešné pre všetkých. Kritici by sa mali zamyslieť nad tým, čo reálne urobili pre ochranu prírody a ako môžu prispieť k udržateľnému rozvoju našej obce. Spolu môžeme dosiahnuť viac a zabezpečiť, že Sekule budú miestom, kde sa inovácia stretáva s ochranou prírody v harmonickom súlade.

Rád by som ich zároveň vyzval, aby si zverejnený dokument naštudovali a ak majú relevantné pripomienky, tie nám zaslali, aby sme sa im mohli reálne venovať.

Moje stanovisko týmto pádom poznáte. Keby nás (poslancov) chcela zasa jedna pani obviniť, že sme bez názoru a len spíme na zastupiteľstvách, výsledky našej obce za tých bezmála šesť rokov hovoria o opaku. Práca, ktorú starosta obce spolu s poslancami vykonali, projekty, ktoré sme realizovali, a pozitívne zmeny, ktoré sme dosiahli, sú dôkazom toho, že aktívne pracujeme ako tím pre dobro našej obce a jej obyvateľov. Nech to však posúdi každý sám. Nemôžeme sa predsa nechať znechutiť názorom jednotlivca.

Ak sa moje stanovisko stretne s nepochopením, je to úplne v poriadku. Každý má právo na svoj názor, ale nikto z nás nutne nemusí vlastniť pravdu, takže budem rád za rozumnú a ľudskú diskusiu.

Po prečítaní týchto riadkov si môžete urobiť úsudok o tom, kto koho zavádza. Všetky tieto informácie sú overiteľné v dokumente návrhu zmien a doplnkov ÚP č. 2, ktorý si môžete prečítať tu: https://bit.ly/3RJvhYG

PS: Nepoužíval som počas zastupiteľstva mobil na krátenie si voľnej chvíle, ale používam ho na písanie si poznámok…

Dávid MAXIAN
zástupca starostu