Preskočiť na obsah

REKONŠTRUKCIA HAVARIJNÉHO STAVU STRECHY – Bytový dom 1001

Zverejnené 20.10.2022.

Kategória

Na základe vykonanej obhliadky strechy bytového domu, analýzy podkladov a záverov z vizuálneho prieskumu stavby znalec skonštatoval, že posudzovaná strecha bytového domu bola navrhnutá ako vetraná dvojplášťová a má pochybenia ako v návrhu, tak aj v realizácii:

 • Nevhodný materiál ako parozábrana a neodborná pokládka.
 • Nedostatočná plocha privádzacích a odvádzacích otvorov vzduchovej vrstvy.
 • Nedostatočná hrúbka OSB dosiek, ktoré majú funkciu záklopu.
 • Nesprávne zabudovanie parozábrany v skladbe strešných vrstiev.
 • Chýbajúca tepelná izolácia v hornom plášti strechy.

Na základe posúdenia stavu strechy na objekte BD 1001 bola zrealizovaná oprava strechy, ktorá je z technického hľadiska jednoplášťová. Ide o zrealizovanie strechy ako jednoplášťovej, pri zachovaní spádovania – pultová strecha, s dodržaním pôvodného odvodnenia.

Zrealozované boli tieto opravy:

 • Demontáž všetkých vrstiev strešného plášťa.
 • Realizácia parozábrany z asfaltových pásov.
 • Zvýšie atiky pri spodnom okraji strechy na výšku tepelnej izolácie strechy, pre zachovanie spádovania strechy.
 • Do stropnej dosky boli upevnené všetky prestupujúce konštrukcie cez strešnú rovinu.
 • Tepelná izolácia so spádom pre hydroizoláciu v hodnote 1,5%.
 • Zrušená rímsa okolo celého obvodu strechy.
 • Položená geotextília PP 300 g/m2.
 • Hydroizolácia z fólie mPVC hr. 1,5 mm kotvením (na základe vypracovaného kotevného plánu) do železobetónovej stropnej dosky, vrátane nových záveterných a odkvapových plechov.
 • Odvodnenie strechy.