Preskočiť na obsah

Zápis detí do MŠ

Zverejnené 26.4.2022.

Kategória

PODÁVANIE ŽIADOSTÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MATERSKEJ ŠKOLE SEKULE       PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

V zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej len „školský zákon“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení § 6  vyhlášky MŠ SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole, sa prijímanie detí do Materskej školy Sekule uskutoční v budove materskej školy dňa:

11.05.2022 od 10:00 – 15:00 hod.

Vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa (ďalej len „žiadosť“), zákonný zástupca dieťaťa doručí riaditeľke materskej školy niektorým z nasledovných spôsobov:

 • osobne –  11.05.2022 od 10:00 – 15:00 hod.
 • poštou na adresu: Materská škola, č. 119, 908 80 Sekule,
 • odoslaním vypísanej a naskenovanej žiadosti prostredníctvom e-mailu  na adresu: mssekule@azet.sk

Zákonné podmienky na prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov, ku ktorej je predložené aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast a ktorá obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. V zmysle § 59 ods.1 a 2 školského zákona sa budú prijímať deti:

 • dieťa na povinné predprimárne vzdelávanie, ktoré dovŕši 5 rokov do 31.  augusta (vrátane),
 • dieťa vo veku od troch rokov (3 roky veku do 31. augusta),
 • dieťa, ktoré je k 31. augustu 2022 mladšie ako 3 roky veku a má osvojené hygienické  

a sebaobslužné návyky, a to v prípade voľnej kapacity  MŠ.

Ostatné podmienky na prijímanie detí na preprimárne vzdelávanie. V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov sa budú prednostne prijímať deti:

 • ktoré nedovŕšia do 31.8.2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2022/2023 o predčasné zaškolenie,
 • s trvalým pobytom v obci Sekule,

V zmysle § 59 a školského zákona povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v obci, v ktorej má trvalý pobyt (spádová materská škola), ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu.

V zmysle § 59 ods. 5 školského zákona o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ( ďalej len ŠVVP) rozhoduje riaditeľka materskej školy. 

K žiadosti o prijatie dieťaťa so ŠVVP na predprimárne vzdelávanie zákonný zástupca predloží:

 • potvrdenie  o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 • odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast (môže byť aj súčasťou potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti).

Všetky tieto dokumenty musia byť jednoznačné, či odporúčajú prijatie tohto dieťaťa so ŠVVP do bežnej MŠ alebo do MŠ pre deti so ŠVVP.

Žiadosť je možné si vyzdvihnúť osobne priamo v Materskej škole Sekule od 2. mája v čase od 7:00 do 16:00 hodiny alebo stiahnuť na webovej stránke MŠ:  https://mssekule.edupage.org/

Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie budú vydané             do 30.06.2022. O mieste a čase vydávania rozhodnutí budeme podrobnejšie informovať prostredníctvom oznamu na webovej stránke MŠ, webovej stránke obce a prostredníctvom miestneho rozhlasu.