Preskočiť na obsah

Daň z nehnuteľností

Zverejnené 11.1.2023.

Daňovníci, u ktorých sa zmenilo vlastníctvo nehnuteľností (predaj, kúpa, prestavba a pod.)  alebo držanie psa sú povinní do  31.1.2023 podať Obci Sekule priznanie k dani z nehnuteľností a k dani za psa.

Tlačivá sú k dispozícii na úrade a na https://obecsekule.sk/wp-content/uploads/2020/12/Danove-priznanie-2020.pdf

Kontakt: obecnyurad@obecsekule.sk  034/7770211

Daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad obec vyrubí rozhodnutiami, ktoré budú občanom doručované poštou alebo doručovateľkou obce alebo elektronicky v prípade, že daňovník alebo poplatník má aktívnu elektronickú schránku na doručovanie.

Pri zmene vlastníctva nehnuteľností v roku 2023 v zmysle zákona 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku v znení neskorších predpisov, je potrebné do konca januára 2023 podať na obecnom úrade PRIZNANIE k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného správcom dane.