Preskočiť na obsah

Územný plán – Výzva na predkladanie žiadostí

Zverejnené 16.3.2023.

Výzva na predkladanie žiadostí na zmenu a doplnenie Územného plánu obce Sekule

Obec Sekule, na základe uznesenia obecného zastupiteľstva Sekule č. 24A/2022 zo dňa 14. 12. 2022, vyzýva všetkých občanov, právnické osoby, ktorí majú záujem o zmenu a doplnenie územného plánu obce Sekule, aby zaslali žiadosť o zmenu a doplnenie územného plánu na Obecný úrad v Sekuliach, v termíne 31. 03. 2023.

V žiadosti je potrebné uviesť aká zmena územného plánu je požadovaná a špecifikovať akého územia sa týka (s uvedením parcelných čísiel dotknutých pozemkov, pôvodného využitia a navrhovaného využitia).

Všetky doručené žiadosti budú vyhodnotené z hľadiska najmä z hľadiska ich rozsahu, či sa jedná o drobnú zmenu (najmä bez nárokov na záber poľnohospodárskej pôdy), alebo ide o navrhovanú zmenu väčšieho rozsahu s uvedením odporúčania , ako ďalej postupovať vo vzťahu ku konkrétnej požadovanej zmene.

Vyhodnotenie bude následne Obecnému zastupiteľstvu obce Sekule, aby rozhodlo, ktoré žiadosti budú zaradené do návrhu zmien a doplnkov územného plánu.

V prípade zaradenia žiadostí do zmien a doplnkov územného plánu bude obec Sekule podľa § 19 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, požadovať úplnú úhradu nákladov za obstaranie od jednotlivých žiadateľov.

Žiadosti o zmenu územného plánu posielajte písomne:

a) Poštou, na adresu Obecný úrad Sekule č. 570, 90880 Sekule
b) Osobne: Podateľňa OÚ Sekule
c) emailom: obecnyurad@obecsekule.sk