Preskočiť na obsah

Upozornenie pre majiteľov psov!!!

Zverejnené 15.3.2021.

Kategória

Majitelia psov, či už v bytových alebo rodinných domoch by si mali uvedomiť, že ich pes sám po sebe upratať nevie a v rámci svojej zodpovednosti sú povinní urobiť to za neho. Odstraňovať po svojom psovi výkaly je zákonnou povinnosťou majiteľa psa a vzhľadom k tomu, že podľa zákona o odpadoch platného na území SR sú psie exkrementy zaradené medzi ostatný bežný odpad, je možné ho vysypať v akomkoľvek sáčku do akejkoľvek smetnej nádoby na komunálny odpad, samozrejme s výnimkou nádob určených na separovaný zber. Rovnako je potrebné brať na vedomie, že v zmysle zákona a riešenia problematiky znečisťovania verejných priestranstiev ten, kto vedie psa a neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes zničil verejné priestranstvo, sa dopustí priestupku a môže mu byť uložená pokuta v zmysle par. 7 ods. 2, pís. f/ zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, a to do výšky 65,- €

Okrem vyhýbania sa pokutám, plnením si povinností, patrí medzi ďalšie rozumné dôvody, prečo zbierať psie výkaly, najmä udržiavanie čistoty, obce, ulíc, parkov, trávnikov, či verejnej zelene. Takisto sa deti môžu bez obáv hrať na detských ihriskách a trávnatých plochách, po daždi a teple sa nešíri do okolia nepríjemný zápach. Odstraňovať psie výkaly je okrem estetického hľadiska nutné aj z hľadiska hygienického. Zabránime tak prenosu infekčných ochorení na ľudí a nákaze medzi samotnými psami.

Je inteligentný, ale zvládne toto sám?

Pomôžte mu. Pomôžete aj sebe a iným.

VEDELI STE?  Jeden gram psích exkrementov obsahuje až 23 miliónov koliformných baktérií (napr. Escherichia coli).  10 – 50 % baktérií vo vzduchu pochádza so psieho odpadu. Takže ak ho necháte v tráve, pri kosení sa dostanú tieto baktérie do ovzdušia, ktoré dýchame všetci.  Psie exkrementy môžu obsahovať rôzne cudzopasníky (pásomnice, hlísty, a pod.) a spôsobovať choroby aj vášmu psíkovi, napriek tomu, že ho chováte v čistote.  Psie výkaly sú jedným z hlavných zdrojov bakteriálnej kontaminácie vodných tokov.  Psie výkaly sú nebezpečné pre človeka. Sú zdrojom nákazy bakteriálnymi, parazitárnymi a vírusovými ochoreniami.

RIEŠENIE?  Zákon ukladá chovateľovi povinnosť odstrániť exkrement svojho psa z verejného priestranstva.  Podľa zákona sú psie výkaly klasifikované ako ostatný odpad. To znamená, že občan môže takýto odpad odložiť do ktoréhokoľvek smetného koša na území obce, určeného na bežný komunálny odpad.  Majiteľ by pri prechádzke so psom mal mať pri sebe vrecká, pomocou ktorých môže výkaly pozbierať a umiestniť do smetných nádob. Na tento účel sú vhodné akékoľvek umelohmotné, prípadne papierové vrecká.

PREČO ZBIERAŤ PSIE VÝKALY? Ide predovšetkým o udržiavanie čistoty, obce, ulíc, parkov, trávnikov. Takisto sa deti môžu bez obáv hrať na detských ihriskách a trávnatých plochách, po daždi a teple sa nešíri do okolia nepríjemný zápach. Odstraňovať psie výkaly je okrem estetického hľadiska nutné aj z hľadiska hygienického. Zabránime tak prenosu infekčných ochorení na ľudí a nákaze medzi samotnými psami.

Obyvatelia Sekúl vám ďakujú, že pomáhate udržiavať čistotu v obci.