Preskočiť na obsah

VETERINÁRNE OPATRENIA NA KONTROLU CHORÔB ZVIERAT

Zverejnené 19.1.2024.

Kategória

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica (ďalej len „RVPS Senica“ ) príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. e) a § 17 ods. 3 zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z.z.“)

NARIAĎUJE

PRÁVNICKÝM OSOBÁM

 • Obec Sekule, 570 Sekule, 90880 Sekule
 • Obec Kúty, Nám. Radlinského 981, 908 01 Kúty
 • Obec Moravský Sv. Ján, č.d. 803, 908 71 Moravský Svätý Ján
 • Obec Borský Sv. Jur, Borský Svätý Jur 690, 908 79 Borský Svätý Jur
 • Poľovnícke združenie Kúty, Brnenská 445, Kúty, 90801, IČO: 37835980
 • Slovenský poľovnícky zväz – Poľovnícke združenie Sekule, Štúrova 371, Sekule, 90880, IČO: 42359490
 • Slovenský poľovnícky zväz – Poľovnícke združenie Moravský Svätý Ján, Moravský Svätý Ján 516, Moravský Svätý Ján, 90871, IČO: 42359457
 • SPZ PZ Borský Svätý Jur, Robotnícka 54/3, Senica, 90501, IČO: 37836005

FYZICKÝM OSOBÁM

 • Všetkým chovateľom hydiny a iného vtáctva držaného v zajatí v infikovanom pásme

VYKONAŤ NASLEDOVNÉ OPATRENIA

Pri zistení a potvrdení choroby – vysokopatogénnej aviárnej influenzy (vtáčej chrípky) u voľne žijúcich vtákov, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí.

URČUJE

Miesto nálezu pozitívneho voľne žijúceho vtáka: štrkovisko Oširíd Sekule GPS 48.625000, 16.985528
Infikované pásmo: katastrálne územie obce Sekule, Kúty, Moravský Svätý Ján a Borský Svätý Jur; a oblasti v bezprostrednom okolí brehov vodných plôch nachádzajúcich sa v rámci 3 km pásma od miesta nálezu – t.j. štrkovisko Oširíd Sekule (súčasť extravilánu katastrálneho územia obce Sekule).

Dátum zistenia choroby – vyslovenie podozrenia: 15.1.2024
Dátum potvrdenia choroby: 18.1.2024

NARIAĎUJE:
1. Vykonať do 26.1.2024 súpis všetkých chovov hydiny a iných vtákov držaných v zajatí v obciach Sekule, Kúty, Moravský Svätý Ján a Borský Sv. Jur, vrátane približných počtov chovaného vtáctva podľa druhov a kategórií v písomnej forme.

Zodpovední: starostovia obcí Sekule, Kúty, Moravský Svätý Ján a Borský Svätý Jur

2. Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a
iných vtákov držaných v zajatí, a to predovšetkým:

 • a. dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky držané v zajatí (napr. formou dezinfekčných rohoží, dezinfekcia rúk a pod.),
 • b. zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi (predovšetkým s vodnými druhmi); ak to umožňujú podmienky chovu, držať vtáky vo vnútorných chovných priestoroch, ako aj krmivo, ktorým je vtáctvo kŕmené a pracovné náradie používané pri starostlivosti o držané vtáctvo,
 • c. voda používaná na napájanie držaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,
 • d. pokiaľ je to možné, vyhýbať sa miestam, na ktorých sa zvykne obvykle zdržiavať voľne žijúce (predovšetkým sťahovavé vodné) vtáctvo (tj. brehy a blízke okolie štrkovísk, rybníkov, jazier a pod.), aby sa minimalizovalo riziko nepriameho zavlečenia vírusu aviárnej influenzy do domáceho chovu,
 • e. oznamovať na RVPS Senica (tel. 034/6512881, 0945505758, 0945508766) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov držaných v zajatí podľa kritérií:
  – pokles príjmu krmiva alebo vody o viac ako 20%,
  – pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
  – týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%,
  – akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku

Zodpovední: chovatelia hydiny a iného vtáctva držaného v zajatí

3. Zvýšený dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov, predovšetkým vodných vtákov, vyhľadávanie mŕtvych alebo chorých vtákov v rámci infikovaného pásma, a to v prípade potreby v spolupráci s ornitologickými organizáciami a pozorovateľmi vtáctva, a následným oznamovaním výskytu mŕtvych vtákov príslušnému orgánu – RVPS Senica.

Zodpovední:

 • Poľovnícke združenie Kúty, Brnenská 445, Kúty, 90801, IČO: 37835980
 • Slovenský poľovnícky zväz – Poľovnícke združenie Sekule, Štúrova 371, Sekule, 90880, IČO: 42359490
 • Slovenský poľovnícky zväz – Poľovnícke združenie Moravský Svätý Ján, Moravský Svätý Ján 516, Moravský Svätý Ján, 90871, IČO: 42359457
 • SPZ PZ Borský Svätý Jur, Robotnícka 54/3, Senica, 90501, IČO: 37836005

4. O všetkých nariadených opatreniach a o nákazovej situácii informovať občanov a chovateľov prostredníctvom miestneho rozhlasu a informačnej tabule alebo iným v mieste obvyklým spôsobom.

Zodpovední: starostovia obcí Sekule, Kúty, Moravský Svätý Ján a Borský Svätý Jur

5. O premiestňovaní hydiny, iných vtákov držaných v zajatí alebo ich produktov z infikovaného pásma vopred informovať RVPS Senica.

Zodpovední: starostovia obcí Sekule, Kúty, Moravský Svätý Ján a Borský Svätý Jur, chovatelia hydiny a iného vtáctva držaného v zajatí

Zákazy uplatňované v infikovanom pásme:

1. Zákaz zhromažďovania hydiny alebo iných vtákov držaných v zajatí na veľtrhoch, trhoch, výstavách alebo iných podujatiach.

Zodpovední: starostovia obcí Sekule, Kúty, Moravský Svätý Ján a Borský Svätý Jur chovatelia hydiny a iného vtáctva držaného v zajatí

2. Zákaz lovu voľne žijúceho vtáctva ako aj zákaz ho iným spôsobom odoberať z voľnej prírody, okrem prípadu, že je to povolené príslušným orgánom na osobitné účely.

Zodpovední:

 • Poľovnícke združenie Kúty, Brnenská 445, Kúty, 90801, IČO: 37835980
 • Slovenský poľovnícky zväz – Poľovnícke združenie Sekule, Štúrova 371, Sekule, 90880, IČO: 42359490
 • Slovenský poľovnícky zväz – Poľovnícke združenie Moravský Svätý Ján, Moravský Svätý Ján 516, Moravský Svätý Ján, 90871, IČO: 42359457
 • SPZ PZ Borský Svätý Jur, Robotnícka 54/3, Senica, 90501, IČO: 37836005

3. Zákaz vypúšťať pernatú zver zo zajatia do voľnej prírody.

 • Poľovnícke združenie Kúty, Brnenská 445, Kúty, 90801, IČO: 37835980
 • Slovenský poľovnícky zväz – Poľovnícke združenie Sekule, Štúrova 371, Sekule, 90880, IČO: 42359490
 • Slovenský poľovnícky zväz – Poľovnícke združenie Moravský Svätý Ján, Moravský Svätý Ján 516, Moravský Svätý Ján, 90871, IČO: 42359457
 • SPZ PZ Borský Svätý Jur, Robotnícka 54/3, Senica, 90501, IČO: 37836005

Tieto opatrenia uvedené vo výrokovej časti platia od jeho vydania až do odvolania.

ODÔVODNENIE

Dňa 15.1.2024 bol na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Senica nahlásený nález uhynutých labutí na brehu vodnej nádrže štrkoviska Oširíd v katastrálnom území obce Sekule, okres Senica. Po oznámení vykonal inšpektor RVPS Senica obhliadku na mieste nahláseného úhynu. Miesto nálezu uhynutých labutí bolo mimo obytnej zóny na brehu štrkoviska. Veterinárny inšpektor RVPS Senica odobral vzorky uhynutých labutí. Dňa 16.1.2024 boli vzorky – kadávery uhynutých labutí, zaslané zvoznou linkou na vyšetrenie do Národného referenčného laboratória pre aviárnu influenzu – Veterinárneho ústavu Zvolen (ďalej len NRL).

Dňa 18.1.2024 o 11:00 hod. informovalo NRL o pozitívnom výsledku testovanej vzorky na vírus aviárnej influenzy subtypu H5N1 (č. protokolu 2564/2024) RVPS Senica e-mailom. Na základe uvedeného RVPS Senica prijala vyššie uvedené opatrenia v zmysle platných predpisov.

POUČENIE

Podľa § 52 písm. b) zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov na nariaďovanie a zrušovanie obmedzujúcich opatrení pri podozrení na choroby, alebo pri ich výskyte sa všeobecné predpisy o správnom konaní nevzťahujú.

MVDr. Tomáš Hurban
riaditeľ regionálnej veterinárnej a potravinovej správy