Preskočiť na obsah

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Spojenej školy Sekule

Zverejnené 22.11.2023.

Obec Sekule, 908 80 Sekule 570 so sídlom: Sekule č. 570, v zastúpení: Mgr. Adrianom Krajčírom, starostom obce v zmysle § 3 a §4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VYHLASUJE výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Spojenej školy, Sekule 119, 908 80 Sekule s predpokladaným nástupom od 1. januára 2024, prípadne dohodou.

Ponúkaný plat:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované kvalifikačné a iné predpoklady:

 • kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ školy podľa zákona MŠVVaŠ SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov,

Inými požadovanými predpokladmi sú:

 • znalosť a orientácia vo všeobecne záväzných právnych predpisoch týkajúcich sa spojenej
  školy,
 • orientácia v problematike regionálneho školstva, osobitne pre spojené školy,
 • znalosť práce PC (Word, Excel, internet),
 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • vítané sú skúsenosti v oblasti riadenia škôl.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania,
 • vyplnený osobný dotazník (tlačivo ŠEVT),
 • štruktúrovaný životopis,
 • overený doklad o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa v požadovanom
  študijnom odbore,
 • doklad o potvrdení pedagogickej praxe,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
 • návrh koncepcie rozvoja spojenej školy na 5 ročné funkčné obdobie (v rozsahu 3 strán, typ písma Times New Roman, veľkosť písma 12, jednoduché riadkovanie, z každej strany listu okraj 2,5 cm, so zarovnaním do bloku),
 • kópie dokladov o absolvovanom ďalšom vzdelávaní,
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Písomné prihlášky pošlite alebo osobne doručte v zalepenej obálke do podateľne obecného úradu Sekule, 908 80 Sekule č. 570, najneskôr do 27. 11. 2023 do 12.oo hod. s označením na obálke „Výberové konanie Spojená škola, Sekule č. 119 – neotvárať“ s uvedením odosielateľa. Prihlášky, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady alebo boli doručené po stanovenom termíne uzávierky nebudú do výberového konania zaradené.

Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámené uchádzačovi, ktorý spĺňa požadované kvalifikačné a iné predpoklady a doložil všetky požadované doklady, najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Mgr. Adrian Krajčír – starosta