Preskočiť na obsah

JE OCHRANA PRÍRODY LEN ZÁMIENKA, KTORÁ MÁ ÚČEL ZABRÁNIŤ ROZVOJU OBCE?

Zverejnené 12.5.2023.

Kategória

SEKULE – Obec Sekule sa už dlhší čas snaží realizovať viacero projektov, ktoré by zabezpečili jej rozvoj a zlepšili tak kvalitu života obyvateľov. Mnohé sa podarilo dokončiť a veríme, že prispeli k lepšiemu životu v našej obci. Jedným z najvýznamnejších projektov je aj realizácia vodozádržných opatrení priamo v centre obce.

Práve vodozádržné opatrenia a zadržiavanie vody v krajine sú kľúčové pre udržateľné hospodárenie s vodnými zdrojmi. Vodné zdroje sú dôležitou súčasťou nášho životného prostredia a sú nevyhnutné pre naše prežitie. Avšak, často sa stáva, že záplavy, suchá a ďalšie extrémne podmienky ohrozujú vodné zdroje a spôsobujú škody na majetku a zdraví ľudí.

Vodozádržné opatrenia sú riešenia, ktoré pomáhajú zadržiavať a odkláňať vodu na miestach, kde je to potrebné. Tým sa znižuje riziko povodní a sucha, zlepšuje sa kvalita vody a zvyšuje sa dostupnosť vody pre rastliny, zvieratá a ľudí. Budovanie vodozádržných záhrad a jazierok zlepšuje mikroklímu a voda nekončí ako odpad v kanalizácii.

Zmena klímy je síce globálny problém, ale jej dopady sú prevažne lokálne. Preto si vedenie obce uvedomuje, že práve verejná správa zohráva v procese adaptácie hlavnú úlohu a sme radi, že vďaka dotácii môže byť projekt vodozádržných opatrení v obci zrealizovaný. Realizácia projektu zároveň prispeje k celkovo novému vzhľadu centra obce plného zelene.

Avšak, zameranie niektorých aktivistov v obci sa zdá byť úplne opačné. Zdá sa, že pod zámienkou ochrany prírody, tieto osoby bránia rozvoju obce. Na ich ich podnet bola vykonaná kontrola Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Táto kontrola len potvrdila, že Obce Sekule príkladne plní povinnosti plynúce zo zákona. 


Už v roku 2019 sa tieto aktivity prejavili petíciou, ktorá bola sprevádzaná neoverenými faktami a zavádzajúcimi informáciami, ktoré mali za cieľ presvedčiť obyvateľov o tom, že ich zastupiteľstvo klame a chce lokalitu Mláky zničiť. Tieto nepravdivé informácie boli neskôr vyvrátené, no škodu už stihli spôsobiť.

Navyše, niektorí aktivisti v obci tvrdia, že vyrúb stromov okolo kostola, ktorý je súčasťou projektu vodozádržných opatrení, bol neopodstatnený a ohrozil prírodu, taktiež tvrdia, že bojujú za ochranu prírody, avšak ich názory sú často laické a účelové, pretože odborné posudky hovoria presný opak. Tieto stromy ohrozovali aj samotnú budovu kostola a výrub bol odporúčaný odborníkom v danej oblasti a riadne schválený. Je tiež dôležité pripomenúť, že práve obec Sekule sa angažuje vo výsadbách nových stromov a prioritne sa snaží viacnásobne vrátiť prírode to, čo jej bola nútená zobrať.

Preto sa vynára otázka, kto stojí za týmito aktivitami a prečo sa snaží zabrániť niekoľkomiliónovým investíciám, ktoré zabezpečia významný posun v rozvoji obce a zlepšia kvalitu života jej obyvateľov? Ak sa aktivisti naozaj zaujímajú o ochranu prírody, prečo sa snažia brániť opatreniam, ktoré by mohli prispieť k ochrane a zlepšeniu stavu prírody v obci? Namiesto toho, aby sa snažili hľadať spôsoby, ako chrániť prírodu a zlepšovať životné podmienky obyvateľov súčasne, tieto skupiny sa zameriavajú na marenie investícií a vytváranie falošných obvinení.

Je dôležité zdôrazniť, že aktivisti mali od roku 2019 viacero príležitostí na to, aby vytvorili projekty, ktoré by pomohli prírode. Bohužiaľ, neprišli s žiadnou konkrétnou ponukou na vytvorenie niečoho hodnotného a ich argumenty sa postupne stratili v anonymite. Zdá sa, že cieľom niektorých aktivistov nie je ochrana prírody, ale spomaľovanie rozvoja obce bez ohľadu na to, aké dobré prínosy by priniesol.

Ochrana prírody a rozvoj obce sa nevylučujú navzájom. Naopak, môžu a mali by sa dopĺňať. V tomto konkrétnom prípade, vodozádržné opatrenia, ktoré sú súčasťou projektu, majú práve za cieľ chrániť a zlepšiť stav miestnych vodných tokov a zároveň zabezpečiť dostatočné zásoby vody pre potreby obce.

Je preto dôležité nájsť vyvážený prístup a zohľadniť potreby aj jedného aj druhého.