Preskočiť na obsah

Zápis detí do 1. ročníka

Zverejnené 1.4.2022.

Riaditeľstvo ZŠ Sekule oznamuje rodičom, že zápis detí do 1.ročníka pre školský rok 2022/2023 bude prebiehať v dvoch fázach.

1.fáza – elektronická prihláška

Zápis sa v prvej fáze uskutoční elektronickou formou vyplnením prihlášky. Elektronickú prihlášku môžu rodičia vyplniť výlučne v termínoch 1.-18.4.2022.

(Nie je potrebné, aby rodičia navštívili základnú školu.)

Podľa § 20 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť na zápis aj  dieťa  aj v tom prípade, ak:

  • malo odklad povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2021/2022,
  • bude žiadať o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole / bývalý odklad/ v školskom roku 2022/2023,
  • pôjde o dieťa cudzinca,
  • pôjde o dieťa, ktoré si bude plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí, pretože jeho rodičia majú v zahraničí pracovné povinnosti.

2.fáza – overovanie údajov

Fyzický zápis sa uskutoční 21.4.2022 (t.j.štvrtok) v čase od 14,00 – do 17,30 v priestoroch I.stupňa ZŠ.

K zápisu je potrebné:

  • prísť s dieťaťom,
  • priniesť rodný list dieťaťa,
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa,
  • vytlačený a podpísaný obidvomi rodičmi elektronický zápisný lístok, ktorý je k dispozícii na stránke školy: https://skola-sekule.edupage.org/register/
  • poplatok na PZ (20.-€)
  • v prípade záujmu poplatok na pomôcky do 1.ročníka (25.-€)   

Prosíme, do školy vstupujte v dostatočných odstupoch, s ochranou tváre a rúk.

Upozorňujeme ešte zákonných zástupcov detí, že nedodržanie zákonnej prihlasovacej povinnosti dieťaťa o povinnej školskej dochádzke je postihnuteľné podľa § 37 ods.1 a ods.2 zákona č 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.