N á v r h dodatku č. 1 k VZN č. 3/2019

Upravené
25. jan 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
21. januára 2021 − 5. februára 2021

N á v r h Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sekule