N á v r h VZN č. 3/2020

Upravené
25. jan 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
21. januára 2021 − 5. februára 2021

N á v r h  VZN č. 3/2020 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov na území obce Sekule