N á v r h VZN č. 4/2020

Upravené
25. jan 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
21. januára 2021 − 5. februára 2021

N á v r h VZN č. 4/2020 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy, školského klubu   a školskej jedálne na území obce Sekule v roku 2021