Preskočiť na obsah

Obchodná verejná súťaž – odpredaj bytu

Upravené
25. jan 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
21. januára 2021 − 5. februára 2021

OBEC SEKULE v y h l a s u j e v zmysle § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnosti za týchto podmienok:

I. Predmet obchodnej verejnej súťaže

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na predaj 1-izbového bytu, byt č. 2 v bytovom dome č. 118 v katastrálnom území Sekule, obec Sekule okres Senica, zapísaný na liste vlastníctva č. 3583.