Preskočiť na obsah

obchodná verejná súťaž – prenájom nebytového priestoru

Upravené
25. jan 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
21. januára 2021 − 5. februára 2021

OBEC SEKULE v y h l a s u j e v zmysle § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľnosti za týchto podmienok:

I. Predmet obchodnej verejnej súťaže

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na prenájom nebytového priestoru časti budovy súpisné číslo 153 na p.č. 261/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 28,35 m2 vedľa pošty.