Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška – Oznámenie o prerokovaní návrhu Územný plán obce Sekule – Zmeny a doplnky č. 1/2019

Upravené
25. jan 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
21. januára 2021 − 5. februára 2021

Obec Sekule oznamuje v súlade s ustanovením § 22 stavebného zákona dotknutým obciam, samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom štátnej správy, správcom inžinierskych sietí, fyzickým a právnickým osobám, že prerokovanie návrhu Územný plán obce Sekule – Zmeny a doplnky č.1/2019 sa uskutoční v termíne od 16.1. 2020 do 17.2. 2020.
Verejné prerokovanie návrhu sa uskutoční dňa 5.2. 2020 o 16 00 v Kultúrnom dome v Sekuliach.

Funkčná a priestorová regulácia riešeného územia

Komplexný urbanistický návrh – územie obce, Ochrana prírody a tvorba krajiny, zeleň a ÚSES

Komplexný urbanistický návrh – zastavané územie obce

Perspektívne použitie poľnohospodárskej a lesnej pôdy na iné účely

Schéma lokalizácie navrhovaných zmien

Územný plán obce Sekule – Zmeny a doplnky č. 1-2019, etapa Návrh

Verejná dopravná vybavenosť

Verejná vyhláška v PDF formáte na stiahnutie