VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Upravené
25. jan 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
21. januára 2021 − 5. februára 2021

Zákazka s nízkou hodnotou

Predmet zákazky:  ZPS Zariadenie pre seniorov Sekule