Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Sekule a s majetkom štátu, ktorý obec užíva

Zverejnené
31. decembra 2011
Kategória

Prílohy