Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Sekule a s majetkom štátu, ktorý obec užíva

Zverejnené
30. apríla 2019
Kategória

Prílohy