Dodatok k VZN č. 3/2020 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov na území obce Sekule

Zverejnené
27. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
27. marca 2023 − 15. apríla 2023
Kategória

Prílohy