Návrh VZN č. 4/2021 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy, školského klubu a školskej jedálne na území obce Sekule

Zverejnené
23. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
23. novembra 2021 − 7. decembra 2021
Kategória

Prílohy