Preskočiť na obsah

Oznámenie o strategickom dokumente

Zverejnené
29. novembra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
29. novembra 2023 − 13. decembra 2023
Kategória

Obec Sekule oznamuje verejnosti, že

od 29. 11. 2023 do 12. 12. 2023

je možné v súlade s § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oboznámiť sa s oznámením o strategickom dokumente:

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trnavského kraja
na roky 2021 – 2027

Do oznámenia o strategickom dokumente môže verejnosť nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v horeuvedenom termíne na adrese:

Okresný úrad Trnava

odbor starostlivosti o životné prostredie

oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Kollárova 8

917 02 Trnava

V zmysle § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. môže verejnosť doručiť písomné stanoviská a pripomienky súvisiace s posudzovaným oznámením do 14 dní odo dňa zverejnenia oznámenia na adresu:

Okresný úrad Trnava

odbor starostlivosti o životné prostredie

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Kollárova 8 917 02 Trnava

Prílohy