Preskočiť na obsah

VZN 3-2007 ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov obcou Sekule na vykonávani opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území obce Sekule