Preskočiť na obsah

VZN č. 7/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sekule