Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Sekule a s majetkom štátu, ktorý obec užíva

Zverejnené
31. decembra 2010
Kategória

Prílohy