Preskočiť na obsah

Zverejnenie zámeru na zámenu a odpredaj časti obecného pozemku obce Sekule KN C-p.č. 5068/208, C-p.č. 5063/209, C-p.č. 5063/210, C-p.č. 5063/102 uzn. č. 28/2023 zo dňa 12.04.2023 – Jozef Štora z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené
6. júna 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
6. júna 2023 − 20. júna 2023
Kategória

Obecné zastupiteľstvo Obce Sekule v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p. a v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v zn. n. p.  zverejňuje zámer na zámenu a odpredaj časti obecného pozemku, nehnuteľnosti boli zamerané  GP č. 139/2021, číslo úradného overenia  G1 – 969/2021 , dňa : 26.11.2021 a menené tak, že z C-p.č.5063/101 sa odčleňuje a vznikajú novovytvorené :

C-p.č. 5068/208 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 192m2,

C-p.č. 5063/209 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 62m2,

C-p.č. 5063/210 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 35m2.

Výmera novovytvorených pozemkov spolu 289 m2. Z toho 150 m2 ako predmet zámeny a 139 m2 ako predmet kúpy.

V zmysle vyššie opísaného GP č. 139/2021 je z E-p.č. 5063/4 vytvorená :

C-p.č. 5063/102 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 150 m2,  ako predmet zámeny.

Zamieňajúci 1/. Obec Sekule sa tak v  podiele 1/1 – ina stáva výlučným vlastníkom  pozemku

C-p.č. 5063/102 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 150 m2.

Tým sa na základe zámeny a kúpy  v podiele 1/1 – ina stane výlučným vlastníkom  novovytvorených pozemkov

C-p.č. 5068/208 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 192m2,

C-p.č. 5063/209 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 62m2,

C-p.č. 5063/210 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 35m2.

Dohodnutá kúpna cena Predmetu kúpy pre predávajúceho Obec Sekule je  4.865,- € (slovom štyritisíc osemstošesťdesiatpäť eur), čo  predstavuje kúpnu cenu vo výške 35,- €/m2 za 139 m2. Tento pozemok je zamieňaný a predávaný z dôvodu osobitného zreteľa,  v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná o dodatočné majetkovo-právneho vysporiadanie vlastníctva pozemkov podľa skutočnej držby a užívania. Predmetné pozemky tvoria dlhodobo súčasť domovej nehnuteľnosti v kat. úz. Sekule; avšak doteraz neboli majetkovo-právne usporiadaný tak, ako sú zastavané.

Prílohy

Žiadne prílohy.