Preskočiť na obsah

Zverejnenie zámeru predať časť obecného pozemku parc. č. 5079/6, uzn. č. 26/2023 zo dňa 12.04.2023 z dôvodu hodného osobitného zreteľa žiadateľov Jany Hajdinovej a Filipa Frialu

Zverejnené
6. júna 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
6. júna 2023 − 20. júna 2023
Kategória

Obecné zastupiteľstvo Obce Sekule v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p. a v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v zn. n. p.  zverejňuje zámer na odpredaj časti obecného pozemku parc. č. 5079/6 – ostatná plocha vo výmere 90 m2 žiadateľov Jany Hajdinovej a Filipa Frialu. Tento pozemok je predávaný z dôvodu osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, nakoľko sa jedná o priľahlý pozemok podľa skutočnej držby a užívania. Predmetný pozemok tvorí súčasť nehnuteľnosti v kat. úz. Sekule; avšak doteraz nebol majetkovo-právne usporiadaný tak, ako je oplotený.

Prílohy

Žiadne prílohy.