Preskočiť na obsah

Zverejnenie zámeru predať majetok obce Sekule KN C parc. č. 2195/2 – Alexander Schiffel, uzn. č. 42/2022 zo dňa 22.06.2022 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené
29. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
29. júla 2022 − 15. augusta 2022
Kategória

Obecné zastupiteľstvo Obce Sekule v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p. a v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v zn. n. p. zverejňuje zámer na odpredaj časti obecného pozemku parcely reg. „C“ č. 2195 vo výmere 65 m2 za cenu 30,55 €/m2 – 125.- € za znalecký posudok, ktorý si dal vypracovať žiadateľ Alexander Schiffel, 908 80 Sekule č. 442. Tento pozemok je predávaný z dôvodu osobitného zreteľa,  v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná o dodatočné majetkovo-právneho vysporiadanie vlastníctva pozemkov podľa skutočnej držby a užívania. Predmetný pozemok tvorí dlhodobo súčasť domovej nehnuteľnosti súp. č. 442 v kat. úz. Sekule; avšak doteraz neboli majetkovo-právne usporiadaný tak, ako je zastavaný, oplotený a trvalo užívaný.

Prílohy

Žiadne prílohy.