Preskočiť na obsah

Zverejnenie zámeru predať majetok obce Sekule KN C parc. č. 2195/3 – žiadateľ Západoslovenská distribučná Bratislava, uzn. č. 48/2022 zo dňa 22.06.2022 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené
29. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
29. júla 2022 − 12. augusta 2022
Kategória

Obecné zastupiteľstvo Obce Sekule v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p. a v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v zn. n. p. zverejňuje zámer na odpredaj časti obecného pozemku parcely reg. „C“ č. 6 vo výmere 30 m2 za cenu podľa znaleckého posudku pre žiadateľa Západoslovenská distribučná Bratislava, Čulenova  č. 6. Tento pozemok je predávaný z dôvodu osobitného zreteľa,  v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná o verejný záujem – umiestnenie trafostanice.

Prílohy

Žiadne prílohy.