Zverejnenie zámeru predať majetok obce Sekule KN C z parc. č. 363/3 –Terézia Bučková, uzn. č. 47/2021 zo dňa 23.06.2021 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené
21. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
21. septembra 2022 − 5. októbra 2022
Kategória

Obecné zastupiteľstvo Obce Sekule v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p. a v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v zn. n. p.  zámer na odpredaj časti obecného pozemku parcely reg. „C“ č. 363/3 vo výmere podľa
predloženého geometrického plánu 55 m2, za cenu 5.- €/m2 žiadateľke Terézii Bučkovej, 908
80 Sekule č. 91. Tento pozemok je predávaný z dôvodu osobitného zreteľa, v zmysle
ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien a doplnkov a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná o dodatočné
majetkovo-právneho vysporiadanie vlastníctva pozemkov podľa skutočnej držby a užívania.
Predmetný pozemok tvorí dlhodobo súčasť domovej nehnuteľnosti súp. č. 91 v kat. úz. Sekule;
avšak doteraz nebol majetkovo-právne usporiadaný tak, ako je zastavaný..

Prílohy

Žiadne prílohy.