Preskočiť na obsah

Zverejnenie zámeru predať majetok obce Sekule KN E parc. č. 2256/16 , – Peter Škoda a MVDr. Silvia Mateju, uzn. č. 20/2022 zo dňa 13.04.2022 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené
8. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
8. júna 2022 − 22. júna 2022
Kategória

Obecné zastupiteľstvo Obce Sekule v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p. a v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v zn. n. p. zverejňuje zámer  odpredaja parcely KN E parc. č. 2256/16,  – lesný pozemok vo výmere 260 m2 za cenu 38.- €/m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Kupujúcim bude p. Peter Škoda  a MVDr. Silvia Mateju. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že na pozemkoch p.č. 2232/2, 2227/18, 2229/19 a 226/19 kupujúci vybudovali tlakovú kanalizáciu v dĺžke 173,6 m, ktorú obec zároveň preberá do svojho vlastníctva. Hodnota tlakovej kanalizácie, ktorú obec Sekule preberá do svojho vlastníctva bola stanovená znaleckým posudkom č. 131/2021 vypracovaným znalcom ÚEOS- Komercia, a.s. Bratislava vo výške 9 880.- €.

Prílohy

Žiadne prílohy.