Zverejnenie zámeru prenajať časť majetku obce Sekule – časť kultúrneho domu č. 476 na p.č. 250/2 v katastrálnom území Sekule p. Soni Pavlovičovej, uzn. 29/2022 zo dňa 13.04.2022 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené
8. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
8. júna 2022 − 22. júna 2022
Kategória

Obecné zastupiteľstvo Obce Sekule v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p. a v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v zn. n. p. zverejňuje zámer  prenajať časť kultúrneho domu vo výmere 22m2.

Prenájimateľom  bude p. Soňa Pavlovičová.

Dôvod hodný osobitného zreteľa, spočíva v tom, že  p. Soňa Pavlovičová pred materskou dovolenkou vykonávala činnosť kaderníčky v kultúrnom dome a v  obci nebudeme mať kaderníčku, lebo p Rusňáková, ktorá teraz vykonáva činnosť kaderníčky, chce ísť pracovať do susednej dediny.

Zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú.

Prílohy

Žiadne prílohy.