Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Sekule.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Obecné zastupiteľstvo Obce Sekule v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p. a v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v zn. n. p.  zámer na odpredaj časti obecného pozemku parcely reg. „C“ č. 363/3 vo výmere podľa
predloženého geometrického plánu 55 m2, za cenu 5.- €/m2 žiadateľke Terézii Bučkovej, 908
80 Sekule č. 91. Tento pozemok je predávaný z dôvodu osobitného zreteľa, v zmysle
ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien a doplnkov a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná o dodatočné
majetkovo-právneho vysporiadanie vlastníctva pozemkov podľa skutočnej držby a užívania.
Predmetný pozemok tvorí dlhodobo súčasť domovej nehnuteľnosti súp. č. 91 v kat. úz. Sekule;
avšak doteraz nebol majetkovo-právne usporiadaný tak, ako je zastavaný..

Prílohy

Popis

Obecné zastupiteľstvo Obce Sekule v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p. a v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v zn. n. p. zverejňuje zámer na odpredaj časti obecného pozemku parcely reg. „C“ č. 6 vo výmere 30 m2 za cenu podľa znaleckého posudku pre žiadateľa Západoslovenská distribučná Bratislava, Čulenova  č. 6. Tento pozemok je predávaný z dôvodu osobitného zreteľa,  v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná o verejný záujem – umiestnenie trafostanice.

Prílohy

Popis

Obecné zastupiteľstvo Obce Sekule v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p. a v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v zn. n. p. zverejňuje zámer na odpredaj časti obecného pozemku parcely reg. „C“ č. 2195/3 vo výmere 68 m2 za cenu 30,55 €/m2 – 125.- € za znalecký posudok, ktorý si dal vypracovať žiadatelia Mgr. Renáta Leškaničová a Igor Leškanič, 908 80 Sekule č. 441. Tento pozemok je predávaný z dôvodu osobitného zreteľa,  v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná o dodatočné majetkovo-právneho vysporiadanie vlastníctva pozemkov podľa skutočnej držby a užívania. Predmetný pozemok tvorí dlhodobo súčasť domovej nehnuteľnosti súp. č. 442 v kat. úz. Sekule; avšak doteraz neboli majetkovo-právne usporiadaný tak, ako je zastavaný, oplotený a trvalo užívaný.