Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Sekule.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Obecné zastupiteľstvo Obce Sekule v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p. a v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v zn. n. p. zverejňuje zámer na odpredaj časti obecného pozemku parcely reg. „C“ č. 2195/3 vo výmere 68 m2 za cenu 30,55 €/m2 – 125.- € za znalecký posudok, ktorý si dal vypracovať žiadatelia Mgr. Renáta Leškaničová a Igor Leškanič, 908 80 Sekule č. 441. Tento pozemok je predávaný z dôvodu osobitného zreteľa,  v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná o dodatočné majetkovo-právneho vysporiadanie vlastníctva pozemkov podľa skutočnej držby a užívania. Predmetný pozemok tvorí dlhodobo súčasť domovej nehnuteľnosti súp. č. 442 v kat. úz. Sekule; avšak doteraz neboli majetkovo-právne usporiadaný tak, ako je zastavaný, oplotený a trvalo užívaný.

Prílohy

Popis

Obecné zastupiteľstvo Obce Sekule v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p. a v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v zn. n. p. zverejňuje zámer na odpredaj časti obecného pozemku parcely reg. „C“ č. 2195 vo výmere 65 m2 za cenu 30,55 €/m2 – 125.- € za znalecký posudok, ktorý si dal vypracovať žiadateľ Alexander Schiffel, 908 80 Sekule č. 442. Tento pozemok je predávaný z dôvodu osobitného zreteľa,  v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná o dodatočné majetkovo-právneho vysporiadanie vlastníctva pozemkov podľa skutočnej držby a užívania. Predmetný pozemok tvorí dlhodobo súčasť domovej nehnuteľnosti súp. č. 442 v kat. úz. Sekule; avšak doteraz neboli majetkovo-právne usporiadaný tak, ako je zastavaný, oplotený a trvalo užívaný.

Prílohy

Popis

Obecné zastupiteľstvo Obce Sekule v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p. a v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v zn. n. p. zverejňuje zámer  prenajať časť kultúrneho domu vo výmere 22m2.

Prenájimateľom  bude p. Soňa Pavlovičová.

Dôvod hodný osobitného zreteľa, spočíva v tom, že  p. Soňa Pavlovičová pred materskou dovolenkou vykonávala činnosť kaderníčky v kultúrnom dome a v  obci nebudeme mať kaderníčku, lebo p Rusňáková, ktorá teraz vykonáva činnosť kaderníčky, chce ísť pracovať do susednej dediny.

Zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú.

Prílohy

Popis

Obecné zastupiteľstvo Obce Sekule v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p. a v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v zn. n. p. zverejňuje zámer  odpredaja parcely KN E parc. č. 2256/16,  – lesný pozemok vo výmere 260 m2 za cenu 38.- €/m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Kupujúcim bude p. Peter Škoda  a MVDr. Silvia Mateju. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že na pozemkoch p.č. 2232/2, 2227/18, 2229/19 a 226/19 kupujúci vybudovali tlakovú kanalizáciu v dĺžke 173,6 m, ktorú obec zároveň preberá do svojho vlastníctva. Hodnota tlakovej kanalizácie, ktorú obec Sekule preberá do svojho vlastníctva bola stanovená znaleckým posudkom č. 131/2021 vypracovaným znalcom ÚEOS- Komercia, a.s. Bratislava vo výške 9 880.- €.