Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Sekule.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a oznámenie o predložení zámeru podľa § 23 ods. 1 zákona.

a) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, oznamuje verejnosti, že navrhovaná činnosť „Mobilné zariadenie na
zhodnocovanie stavebných odpadov“ podlieha povinnému hodnoteniu podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona.

 Príslušný orgán Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie  Námestie Ľ. Štúra 1  812 35 Bratislava 
Názov navrhovanej činnosti Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov 
Miesto realizácie Obec Sekule 
Predmet činnosti Mobilné zariadenie na mechanickú úprava a zhodnocovanie stavebných odpadov v mieste ich vzniku s maximálnou teoretickou kapacitou zariadenia 582 400 t/rok. 
Navrhovateľ Karovič, s.ro., Vendelínska 51, 900 55 Lozorno 

b) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c)
zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona, podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku oznamuje, že dňom 07. 11. 2022 sa začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie doručením zámeru navrhovateľom – Karovič, s.r.o., Vendelínska 51, 900 55 Lozorno IČO 36 724 572. 

c) Informácie o navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom tohto konania je možné získať u príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu. 

d) Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti: 
Povolenie podľa zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

e) Neuvádzame.

f) Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese: www.enviroportal.sk

Podľa § 65g ods. 3 zákona dotknutá obec do desiatich dní od doručenia zámeru informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a zverejní v celom rozsahu dokumentáciu zámeru na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené. Ak nie je možné zverejniť na úradnej tabuli obce dokumentáciu zámeru v celom rozsahu, obec na úradnej tabuli obce zverejní informáciu o tom, kde a kedy možno do nej nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie. Zároveň podľa § 23 ods. 3 zákona dotknutá obec oznámi, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Zámer musí byť verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.

g) Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 65g ods. 3 zákona na adresu: 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 
Námestie Ľ. Štúra 1 
812 35 Bratislava 

Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce. 

Povoľujúci orgán Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášiková 46, 832 052 Bratislava 

h) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie oznamuje, že podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky. 

Rozklad proti záverečnému stanovisku, ktoré bude výsledkom povinného hodnotenia, je možné podať na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením záverečného stanoviska účastníkovi konania. 

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia záverečného stanoviska považuje pätnásty deň zverejnenia záverečného stanoviska príslušným orgánom podľa § 37 ods. 6 tohto zákona v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese www.enviroportal.sk a na úradnej tabuli Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. 

Toto záverečné stanovisko je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú.

i) Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese: www.enviroportal.sk. 

Podľa § 23 ods. 1 správneho poriadku účastníci konania a ich zástupcovia a zúčastnené osoby majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov. 

Podľa § 38 ods. 4 zákona má príslušný orgán v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene postavenie dotknutého orgánu, ak k nej vydal záverečné stanovisko alebo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní. V záväznom stanovisku príslušný orgán uvedie, či návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti je v súlade s týmto zákonom, s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami. Ak ide o povoľovacie konanie podľa osobitného predpisu, vydá príslušný orgán záväzné stanovisko osobitne vo vzťahu k územnému konaniu o umiestnenie stavby, k územnému konaniu o využití územia, k stavebnému konaniu a ku kolaudačnému konaniu.

Informačný portál MŽP SR: www.enviroportal.sk