Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Sekule.

Nadpis

Zverejnené

Začatie správneho konania – výrub drevín

14.7.2022

Prílohy

Popis

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, zverejňujeme informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ:         IFN Team s.r.o.

Druh a počet drevín:  topoľ  5 ks

Pozemok v k.ú. Sekule:   „C“ 365

Dátum doručenia žiadosti: 14.07.2022

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:  22.07.2022